Contact
Noutati salarii
 

Noutati salarii

        Programul de salarii VertiSal cuprinde ultimele noutati.   Mai usor pentru tine!
 
Actualizat 25.03.2020 Somajul tehnic
       Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020, in vigoare din 21 martie 2020, cu urmatoarele precizari la art. XI:
       -Pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
       Pentru calculul impozitului pe venit pentru acesta indemnizatie se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisca ( Art 78 alin. (2) Impozitul lunar se determina astfel: b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora). Prin urmare calculul impozitului se face fara a tine cont de deducerile de care ar beneficia salariatul in luna respectiva.
       Nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
       Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.
       -Beneficiaza salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii:
       a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prevazut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza certificatul de situatii de urgenta conform metodologiei aprobate prin ordin;
       b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% dintre angajatii care au contracte individuale de munca active la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
       -Plata indemnizatiei catre angajatori se va realiza in baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020, si ca nu are capacitate financiara pentru a plati toti salariatii.

Actualizat 25.03.2020 Zile libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor
       Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, este modificata si completata de:
              1. Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020, in vigoare din 21 martie 2020, cu urmatoarele precizari:
       -Termenul de parinte a fost largit: parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; adoptatorul; persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei; persoana care are in plasament copilul sau in tutela; persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrisa intr-o unitate de invatamant.
       -Beneficiaza de zile libere platite si: parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar in conditiile in care activitatea serviciului de zi este suspendata ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeni; parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei in conditiile Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar daca beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate a fost suspendata ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.
       -Nu se acorda zile libere platite in urmatoarele situatii: unul dintre parinti se afla in concediu pentru cresterea copilului (concediul prevazut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011); este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere; se afla in concediu de odihna/concediu fara plata (doar acesta conditie este trecuta in modelul de declartie pe propria raspundere prevazut in Hotararea nr. 217/2020); in cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sunt suspendate pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului sau in cazul sotului/sotiei acestora, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (somaj tehnic); in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
       -Cererea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi si nici nu se afla in una situatiile a doua si a treia din cele enumerate mai sus pentru care nu se acorda zile libere platite in conditiile Legii nr. 19/2020, precum si de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor. Modelul declaratiei pe propria raspundere a celulilalt parinte, prevazut in Hotararea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, nu contine toate situatiile solicitate de prezenta ordonanta, prin urmare recomandam completarea acesteia cu toate situatiile, precum si cu asumarea obligatiei de a depune o cerere de incetare a acordarii zilelor libere platite, in situatia schimbarii acestora avand in vedere contextul actual.
       -Indemnizatia pentru zilele libere platite este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Impozitele si contributiile de asigurari sociale aferente indemnizatiei se suporta din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului.
       -Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentand indemnizatia neta, incasata efectiv de parinte.
              2. Hotararea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, , publicata in Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020, in vigoare din 21 martie 2020, cu urmatoarele precizari:
       -Zile libere platite pentru unul dintre parinti, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, in temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, si al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, zilele lucratoare pana la incetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia zilelor lucratoare din perioada vacantelor scolare.
       -Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatie, angajatorul va depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
       a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;
       b) copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;
       c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declaratiei este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
       d) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.
       Cererea va fi datata si semnata de reprezentantul legal si va contine obligatoriu urmatoarele elemente:
       a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
       b) contul bancar;
       c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
       d) suma totala solicitata;
       e) numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma.
       Documentele se transmit prin posta electronica la adresa electronica comunicata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cel mult 30 zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei. Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia ca, in termen de 24 ore de la primirea prin posta electronica a documentelor, sa comunice angajatorului numarul de inregistrare al solicitarii.
       Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie se face in termen de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor.

Actualizat 25.03.2020 Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
       Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, este modificata si completata de Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicata in Monitorul Oficial nr. 231 din 21 martie 2020, in vigoare din 21 martie 2020, cu urmatoarele precizari la art. XVI si art. XVII: -In scopul prevenirii imbolnavirilor, persoanele asigurate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru carantina, fara indeplinirea conditiei privind stagiul de asigurare. - Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depasesc 183 de zile, acordate in perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, se elibereaza si se deconteaza fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Actualizat 16.03.2020 Zile libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor
       Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial nr. 209 din 14 martie 2020, in vigoare din 17 martie 2020.
       Se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, daca au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant, si locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca, potrivit art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2020.
       Este asimilata parintelui, persoana singura din familia monoparentala, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum si persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil, potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 19/2020.
       Zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parinti. Cererea depusa la angajator, va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, cu exceptia persoanei singure din familia monoparentala, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, potrivit art. 2 din Legea nr. 19/2020. Persoanele au dreptul la zile libere platite, pe toata perioada in care autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant, potrivit art. 1 alin. (4) din Legea nr. 19/2020.
       Indemnizatia pentru fiecare zi libera este in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu (in valoare de 5429 lei, pe anul 2020, stabilit prin Legea nr. 6/2020), potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020.
       Sumele pentru plata indemnizatiei se deconteaza din Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 19/2020. Din contributia asiguratorie pentru munca datorata, 15% se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, potrivit art. 220^6 alin (4) din Codul fiscal. Procedura de recuperare a sumelor platite de angajator pentru indemnizatiile acordate in conditiile Legii nr. 19/2020, nu este prevazuta in continutul acestei legi.

Actualizat 01.01.2020 Salariul minim brut in 2020
       Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este 2.230 lei pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora, potrivit art. 1 alin (1) din HG 935/2019;
       Prin exceptie, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, se stabileste la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora, potrivit art.1 alin (2) din HG 935/2019;
       In perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora, potrivit art.71 alin (1) din OUG 114/2018. Aceste prevederi se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 66 pct. 1, in anumite conditii.

Actualizat 01.01.2019 Salariul minim brut in 2019
       Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este 2.080 lei pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora, potrivit art. 1 alin (1) din HG 937/2018;
       Prin exceptie, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora, potrivit art.1 alin (2) din HG 937/2018;
       In perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora, potrivit art.71 alin (1) din OUG 114/2018. Aceste prevederi se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 66 pct. 1, in anumite conditii.

Actualizat 20.12.2017 Noutati salarii 2018
       A fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1005 din 19 decembrie 2017, Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, care abroga HG nr. 500/2011. Hotararea este in vigoare incepand cu data de 19 decembrie 2017, cu exceptia articolelor referitoare la faptele care constituie contraventie prevazute la art. 8 si art. 13 alin. (3), care intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii hotararii, potrivit art. 13.
       Principalele modificari aduse de HG nr. 905/2017 sunt:
       1. Orice modificare a salariului de baza lunar brut, indemnizatilor, sporurilor, precum si altor adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca, se transmite in registru in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii (inainte era prevazut "anterior producerii modificarii"), potrivit art. 4 alin. (3). Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti, cand transmiterea in registru se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia, potrivit art. 4 alin. (3).
       Prin exceptie, orice modificare a salariului de baza lunar brut, a indemnizatilor, sporurilor, precum si altor adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca, care se produce de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari (19 decembrie 2017) si pana la data de 31 martie 2018, se transmite pana la 31 martie 2018, potrivit art. 13 alin. (2).
       Atentie! Modificarea salariului de baza in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care modificarea este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit art. 17 alin. (5) din Codul muncii.
       2. Datele referitoare la perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii (inainte era prevazut "maximum 20 de zile lucratoare"), cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii, potrivit art. 4 alin. (1) lit. e).
       3. Angajatori care contracteaza serviciul de completare si transmitere a datelor in registu prin incheierea de contracte de prestari servicii au obligatia de a notifica in scris, inspectoratul teritorial de munca, in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari servicii (inainte era prevazut „anterior transmiterii de catre prestator a datelor in registru”), potrivit art. 2 alin. (8).
       4. Datele se transmit cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu angajatorul in baza unui contract individual de munca (inainte era prevazut "ziua lucratoare anterioara"), potrivit art. 4 alin. (1) lit. a).
       5. Data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face detasarea, se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului (inainte era prevazut „ziua lucratoare anterioara”), potrivit art. 4 alin. (1) lit. d).
       6. La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia copii ale documentelor existente in dosarul personal, in termen de 15 zile lucratoare de la data solicitarii (inainte nu era prevazut termenul), potrivit art. 7 alin. (3).

Actualizat 13.12.2017 Noutati salarii 2018
       Incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, noutatile privind calcul salariilor, cotele de impozitare, cotele contributiilor de asigurari sociale obligatorii, potrivit OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017, HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 950 din 29 noiembrie 2017, sunt:
       1. Impozitul pe venit
       Cota de impozit este 10% pentru determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (inclusiv zilieri), potrivit art. I pct. 15 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 64 alin. (1) din Codul fiscal.
       Deducerea personala acordata pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, pentru venitul lunar brut de pana la 1.950 lei inclusiv, este:
       -pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 510 lei,
       -pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 670 lei,
       -pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 830 lei,
       -pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 990 lei,
       -pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere -1310 lei, potrivit art. I pct. 15 din OUG nr. 79/2017, respectiv art.77 alin (2) din Codul fiscal.
       Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei deducerile personale sunt degresive, potrivit art. I pct. 15 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 77 alin (2) din Codul fiscal si se calculeaza dupa formula:
       Deducerea in functie de numarul de persoane avute in intretinere – 15 x RotunjirePrinAdaos((Venitul brut lunar -1950): 50)
       Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda deducerea personala, potrivit art. I pct. 15 din OUG nr. 79/2017, respectiv art.77 alin (2) din Codul fiscal.
       Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri impozabile si neimpozabile, nu depasesc 510 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 77 alin. (3) din Codul fiscal, potrivit art.I pct. 22 din OUG nr. 79/2017.
       Pentru veniturile platite incepand cu data de 1 ianuarie 2018 impozitul retinut la sursa pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, din arendarea bunurilor agricole, precum si in cazul veniturilor obtinute de persoanele fizice in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica cu contribuabil potrivit titlurilor II sau III, se declara prin completarea si depunerea formularului D100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
       Cota de impozit pe veniturile din proprietate intelectuala, pentru care platitori de venituri au obligatia retinerii la sursa a impozitului este 7% pentru plati anicipate, aplicata la venitul brut, potrivit art. I pct. 18 din OUG nr. 79/2017, respectiv art.72 alin. (2) din Codul fiscal, iar pentru stabilirea impozitului final 10%, asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut, potrivit art. I pct. 19 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 73 alin. (2) din Codul fiscal.
       Cota de impozit pe veniturile din arenda este 10%, calculata prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, asupra venitului net, obtinut prin deducerea din venitul brut a chetuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, potrivit art. I pct. 24 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 84 alin (8) din Codul fiscal.
       Incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, D205, la organul fiscal competent, pana in ultima zi a luni februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, care au obligatia depunerii declaratiei D112, potrivit art. 132 alin. (2) din Codul fiscal. In anul 2019, declaratia D 205 se depune pentru anul 2018, de platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, fara a cuprinde impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor.
       2. Contributia de asigurari sociale
       Cota de contributiei de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor este 25%, potrivit art. I pct. 42 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 138 din Codul fiscal.
       Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului de zile in care contractul a fost activ (nu a fost suspendat), potrivit art. I pct. 51 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 146 alin. (5^1) din Codul fiscal. Exceptiile de la plafonarea minima a bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale s-au pastrat, potrivit art. I pct. 51 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 146 alin. (5^2) din Codul fiscal.
       Se excepteaza de la plata contributiei de asigurari sociale veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de catre persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, din activitati pentru care exista obligatia asigurarii in aceste sisteme potrivit legii, potrivit art. I pct. 45 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 141 lit. b) din Codul fiscal.
       Pe veniturile din proprietate intelectuala, pentru care platitori de venituri au obligatia retinerii la sursa a impozitului, nu se mai datoreaza contributia de asigurari sociale, potrivit art. I pct. 57 din OUG nr. 79/2017.
       Cotele de contributii de asigurari sociale datorata de catre angajatori:
       a) in cazul conditiilor deosebite de munca 4%.
       b) in cazul conditiilor speciale de munca 8%, potrivit art. I pct. 42 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 138 din Codul fiscal.
       3. Contributia de asigurari sociale de sanatate
       Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii este 10%, potrivit art. I pct. 69 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 156 din Codul fiscal.
       Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului de zile in care contractul a fost activ (nu a fost suspendat), potrivit art. I pct. 75 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 168 alin. (5^1) din Codul fiscal. Exceptiile de la plafonare minima a bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate s-au pastrat, potrivit art. I pct. 57 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 168 alin. (5^1) din Codul fiscal.
       Nu se mai datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, potrivit art. I pct. 71 din OUG nr. 79/2017, fiind incluse in categoria persoanelor fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. I pct. 65 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 154 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal.
       Platitorii de venituri nu au obligatia calcularii si retinerii contributiilor sociale de sanatate, incepand cu 1 ianuarie 2018, pentru veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, obtinute din drepturi de proprietate intelectuala, arenda, asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III, potrivit art. I pct. 80 din OUG nr. 79/2017. Persoanele care prin insumarea venitului net din activitati independente, venitului brut din asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit titlurilor II sau III, venitul net sau norma de venit, dupa caz, din cedarea folosintei bunurilor, venitul/castigul din investitii, venitul net sau norma de venit, dupa caz, din activitati agricole, venitul brut/venit impozabil din alte surse, realizeaza venituri anuale cumulate, in anul fiscal precedent, cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri si nu sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate si depun anual la organul fiscal competent, pana la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafon, potrivit art. I pct. 80 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 170 din Codul fiscal.
       4. Contributia asiguratorie pentru munca
       Cota contributiei asiguratorie pentru munca datorata de catre angajatori sau persoane asimilate acestora este 2,25%, potrivit art. I pct. 91 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 220^3 din Codul fiscal.
       Baza lunara de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca o reprezinta suma castigurilor brute realizate din salarii si venituri asimilate salariilor, prevazute la art. 220 din Codul fiscal, potrivit art. I pct. 57 din OUG nr. 79/2017, respectiv art. 220^4 din Codul fiscal.
       5. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1 ianuarie 2017 este 1900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora, potrivit art. I din HG nr. 846/2017.
       Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara constituie contravenie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, potrivit art. 260 din Codul muncii.
       6. Castigul salarial mediu brut pe anul 2018 este 4.162 lei, potrivit art. 15 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 (conform proiectului aprobat de Guvern)
       Pentru anul 2018 cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in cazul:
       -asiguratului sau pensionarului 4.162 lei
       -unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului 2.081 lei, potrivit art. 16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018.
        Cote contributii salarii in vigoare de la 1 ianuarie 2018PDF

Actualizat 09.01.2017 Noutati salarii 2017
       Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din arendare, precum si a persoanelor juridice care au obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului datorat de persoana fizica in cadrul asocieriilor dintre persoana juridica contribuabil potrivit titlurilor II sau III si persoana fizica, nu mai au obligatia depunerii declaratiei D205 incepand cu veniturile din anul 2016, potrivit art. 1 pct. 14 din OUG nr. 84/2016 si art. 2 alin. (1) din Ordinul nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si a contributilor sociale datorate de persoanele fizice.
       Incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017, sunt scutite de la plata impozitului pe veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere din cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an, potrivit art. I pct. 7 din OUG nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
       Platitorii de venituri din salarii pot beneficia de deducerea din veniturile realizate, la locul unde se afla functia de baza, incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017, a serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, suportate de catre angajati astfel incat la nivelul anului impreuna cu primele de asigurare voluntara de sanatate sa nu depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, potrivit art. I pct. 8 si art III alin. (2) din OUG nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
       Incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017 se elimina plafonarea bazei lunare de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora, potrivit art. I pct. 11 si art. III alin. (3) din OUG nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a bazei lunare de calcul pentru contributia de asigurari sociale pentru persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, potrivit art. I pct. 10 si art. III alin. (3) din OUG nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
       Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor este:
              - pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2017, plafonata la valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut aferent lunii ianuarie 2017, potrivit art. 157 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
              - incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017, se elimina plafonarea, potrivit art. I pct. 18 si art. III alin.(3) din OUG nr.3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
       Pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianurie 2017 de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul se retine la sursa, precum si din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau III, baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate se plafoneaza la valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia. Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul se retine la sursa datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2017, chiar daca realizeaza si alte categorii de venituri.
       Angajatorii care incheie conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, dupa data de 03.12.2016, pentru incadrarea in munca, pe durata nedeterminata, a absolventilor institutiilor de invatamant (art.80 din Legea nr. 76/2002), potrivit art. I pct. 9 din OUG nr. 60/2016, sau incadrarea in munca, pe perioada nedeterminata a somerilor in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai famililor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET (art.85 din Legea nr.76/2002), potrivit art. I pct. 11 din OUG nr. 60/2016, beneficiaza lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, de o suma in cuantum de 900 lei.
       Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2017:
              - se mentine in ianuarie 2017, la 1.250 lei lunar, potrivit art. 1 din HG nr. 1017/2015. (Pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna in anul 2017, reprezentand 7,530 lei/ora, fata de 7,382 lei/ora in 2016, pentru acelasi nivel al salariului)
              - se modifica incepand cu 1 februarie 2017, la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora, potrivit art. 1 din HG nr. 1/2017.
       Incepand cu anul 2017 au fost introduse doua zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza:
              - 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit art. unic din Legea nr. 176/2016;
              - 1 iunie, potrivit art. unic din Legea nr. 220/2016.
        Cote contributii salarii in vigoare de la 1 ianuarie 2017PDF

Actualizat 07.02.2016 Obligatii fiscale platite in contul unic 2016
       Ordinul nr. 531/2016 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial nr. 89 din 5 februarie 2016, aproba Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se platesc in contul unic 20.A.47.01.00 si Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02. Nomenclatoarele se utilizeaza pentru plata in contul unic a impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2016.
       Obligatiile fiscale cuprinse in cele doua nomenclatoare au fost actualizate cu modificarile legislative prevazute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si HG nr. 1/2016 Norme la Codul fiscal. Au fost eliminate obligatiile fiscale datorate pentru activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent, respectiv pentru activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara.
       Pentru contribuabilii care in anul 2015 au realizat venituri din activitati independente impozitate prin metoda de retinere la sursa, altele decât cele din drepturi de proprietate intelectuala, incepand cu anul 2016 se schimba regimul fiscal prin efectul legii, aceste venituri fiind incadrate fie la cap. II "Venituri din activitati independente" pentru determinarea venitului net in sistem real sau pe baza de normelor de venit , fie la cap. X "Venituri din alte surse".
       In veniturile din activitatile preazute la art. 114 "Venituri din alte surse" la alin. (2) lit. g) ”veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura” din Codul fiscal, sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie si care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, fara a avea caracter de continuitate si pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activitati independente" si cap. VII "Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura" din titlul IV al Codului fiscal.

Actualizat 25.01.2016 Calculul deducerii personale in anul 2016
       Ordinul nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabili care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin (2) si ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 52 din 25.01.2016 stabileste:
       1. Algoritmul de calcul a deducerilor personale lunare degresive pentru venitul brut lunar din salarii, la functia de baza, intre 1501 lei si 3000 lei astfel:
              -daca contribuabilul nu are persoane in intretinere:
                     300X[1-(Venitul brut lunar din salarii-1500)/1500]
              -daca contribuabilul are o persoana in intretinere:
                     400X[1-(Venitul brut lunar din salarii-1500)/1500]
              -daca contribuabilul are doua persoane in intretinere:
                     500X[1-(Venitul brut lunar din salarii-1500)/1500]
              -daca contribuabilul are trei persoane in intretinere:
                     600X[1-(Venitul brut lunar din salarii-1500)/1500]
              -daca contribualibul are patru sau mai multe persoane in intretinere:
                     800X[1-(Venitul brut lunar din salarii-1500)/1500], potrivit art. 3;
       2. Deducerile personale pentru venitul brut lunar cuprins intre 1501 lei si 3000 lei se calculeaza prin rotunjire la 10 lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei, potrivit art. 5.

       Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonatei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2016 aduce urmatoarele modificari:
              -introduce o noua adeverinta care trebuie eliberata de angajator, cuprinsa in anexa nr. 19, prin care se certifica ca salariatul este persoana asigurata pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit OUG nr. 158/2005, care are o perioada de valabilitate de 30 zile si cuprinde numarul de zile de concediu medical din ultimele 12 luni, pe coduri de indemnizatie, potrivit art. I pct. 28;
              -sunt eliminate anexele nr 16 (declaratie pe propria raspundele cu privire la locul in care se afla persoana, adresa de resedinta, pe perioada concediului medical) si anexa 17 (proces-verbal de constatarea cu privire la existenta persoanei la adresa de resedinta declarata), potrivit art.I pct. 27.

Actualizat 18.01.2016 Noutati salarii 2016
       Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 si Hotararea Guvernului nr. 1/2016 Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 22 din 13.01.2016, prevede urmatoarele modificari incepand 2016:
       1. Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda fiecaruia dintre parinti, respectiv tutorelui. Pentru a beneficia de aceasta facilitate incepand cu luna ianuarie 2016 este necesara depunerea documentelor justificative, certificatul de nastere al copilului, de catre contribuabili pana la 31 ianuarie 2016.
       2. Deducerea personala se acorda, la locul unde se afla functia de baza, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv, astfel:
              -pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 300 lei;
              -pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400 lei;
              -pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 500 lei;
              -pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 600 lei;
              -pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 800 lei.
       Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale degresive fata de cele de mai sus.
       Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.
       3. Daca venitul unei persoane aflate in intretinere depaseste 300 de lei lunar, ea nu este considerata intretinuta.
       4. Tichetele cadou oferite de angajatori salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie, nu depaseste 150 lei.
       Pentru tichetele de masa, tichetele cadou (cu exceptia celor cu destinatia de mai sus), voucherele de vacanta si tichete de cresa acordate potrivit legii se datoreaza numai impozit pe venitul din salarii, altfel se datoreaza si contributii sociale obligatorii.
       5. Primele de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana nu sunt impozabile in intelesul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii. Pentru contributiile la fondul de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii, se pastreaza si pentru anul 2016 plafonul de 400 euro anual pentru fiecare persoana.
       Primele de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depasesca echivalentul in lei al sumei de 400 euro sunt deductibile la calculul impozitului pentru veniturile din salarii realizate la locul unde se afla functia de baza. Acelasi nivel al plafonului se mentine si pentru contributiile la fondurile de pensii facultative.
       6. Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, impozabile (partea care depaseste plafonul neimpozabil), primite de catre salariati pe perioada delegarii in alta localitate, in tara si in strainatate, respectiv de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatorii nerezidenti, pe perioada delegarii in Romania, in interesul serviciului, se considera venituri aferente lunii in care se aproba decontul. Impozitul se calculeaza si se retine prin cumularea cu veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii respective, iar plata impozitului se efectueaza lunar sau trimestrial. Pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil se datoreaza si contributii sociale obligatorii.
       Pentru indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil primite de catre salariati pe perioada detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, respectiv de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatorii nerezidenti, pe perioada detasarii in Romania, in interesul serviciului, precum si de catre administratori, directori, manageri pe perioada delegarii in alta localitate, in tara si in strainatate, respectiv de catre administratori sau directori care au raporturi juridice stabilite cu entitati nerezidente impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata. Pentru aceste sume se datoreaza si contributii sociale obligatorii.
       7. Contractele civile sunt incadrate potrivit normelor Codului fiscal la venituri din alte surse prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g ) pentru care impozitul se retine la sursa si se declara in D100.
        Calcul contributii sociale obligatorii salarii incepand cu ianuarie 2016PDF

Actualizat 04.01.2016 Salariul minim brut in 2016: 1.050 din 1 ianuarie, 1.250 din 1 mai.
       Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2016 este:
              -incepand cu 1 ianuarie 2016, 1.050 lei lunar, potrivit art. 1 alin (2) din HG nr. 1091/2014.
              -incepand cu 1 mai 2016, 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2016, reprezentand 7,382 lei/ora, potrivit art. 1 din HG nr. 1017/2015.
       Castigul salarial mediu brut pe anul 2016 este de 2.681 lei, potrivit art. 15 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016.
        Cote contributii salarii in vigoare de la 1 ianuarie 2016PDF

Actualizat 02.06.2015 Modificari/completari norme metodologice Cod fiscal
       Hotararea Guvernului nr. 367/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 373 din 28 mai 2015 face urmatoarele precizari:
              -Veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma bacsisului, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarilor ulterioare sunt incadrate la titlul III cap. 9 art. 78 din Codul fiscal, Venituri din alte surse. Impozitul pe bacsis se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16 %, prin retinere la sursa, la momentul acordarii bacsisului catre salariati, fiind un impozit final. Impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut si se cuprinde in Declaratia 100, respectiv Declaratia 205. Bacsisul nu este considerat venit de natura salariala, nu se datoreaza contributiile de asigurari sociale obligatorii pentru acesta si nu va fi cuprins in declaratia 112.
              -Pentru a beneficia de scutirea de impozit pe venit pentru veniturile din salarii, considerate asimilate salariilor, venituri din activitati independente realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, contribuabilii au obligatia de a depune la angajatorul/platitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, angajatorul/platitorul de venituri, respectiv organul fiscal competent pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap, conform documentelor justificative.
              -Pentru stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabililor prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. i) persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, se realizeaza de organul fiscal competent. Prin decizia de impunere anuala pentru incadrarea in plafonul maxim prevazut la art. 296^22 alin. (2^1) si (2^2) din Codul fiscal se determina baza anuala de calcul ca suma a bazelor de calcul anuale aferente veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate. Baza anuala de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultita cu 12 luni. Daca baza anuala de calcul este mai mare decat plafonul maxim, organul fiscal stabileste, prin decizia anuala, contributia anuala datorata calculata prin aplicarea cotei individuale asupra plafonului maxim. Contributia anuala datorata se aloca venitului corespunzator fiecarei surse, proportional cu ponderea in baza anuala de calcul a bazelor de calcul anuale aferente fiecarei surse, in vederea acordarii deducerii potrivit prevederilor titlului III Impozitul pe venit din Codul fiscal.
              -In situatiile prevazute la pct. 87^4 si 87^7, platitorul de venit din salarii restituie contribuabilului impozitul retinut pe venitul din salarii potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala. In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Codul fiscal care sunt platiti pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania au obligatia de a declara in Romania veniturile respective potrivit declaratiei privind veniturile realizate din strainatate la termenul prevazut de lege, cu exceptia contribuabililor care realizeaza venituri de aceasta natura in conditiile prevazute la pct. 87^3, pct. 87^5 alin. (2) lit. a) si pct. 87^8 pentru care impozitul este final.
              Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, insotita de urmatoarele documente justificative: documentul mentionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului; contractul de detasare; documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz; certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.

Actualizat 12.03.2015 Nomenclatorul subventii/scutiri/reduceri - declaratia D112
       Ordinul nr. 141/2256/1569 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/ 2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", publicat in Monitorul Oficial nr. 139 din 2015 face urmatoarele precizari:
              -la anexa nr.3 Nomenclatorul Subventii/Scutiri/Reduceri, la declaratia D112, a fost adaugata o noua subventie, cod 11, prevazuta la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, potrivit art. I pct. 2;
              -angajatorii care au incheiat conventii inainte de 1 martie 2015 cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, pentru subventia prevazuta la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificarile ulterioare, au obligatia de a declara aceste sume prin depunerea de declaratii rectificative pana la 31 martie 2015, inclusiv in situatia in care suma cuvenita lunar a fost dedusa de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj, potrivit art. II pct. 2, pct.3, pct. 4;
              -pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaratii rectificative, suma cuvenita lunar conform art. 28 alin. (1) din Legea nr. 335/2013, cu modificarile ulterioare, nu se acorda, potrivit art. II pct.5.

Actualizat 12.03.2015 Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit
       OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 face urmatoarele precizari:
              -veniturile din activitati independente realizate incepand cu 1 februarie 2015, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit, potrivit art. I pct. 3 si art. III;
              -veniturile din salarii prevazute la art. 55 alin.(1)-(3) realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit, incepand cu veniturile realizate de la 1 februarie 2015, potrivit art. I pct. 5 si art. III.

Actualizat 12.02.2015 Acordarea tichetelor de masa
       HG 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial nr. 54 din 22 ianuarie 2015 face urmatoarele precizari:
              1.Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masa, dupa caz. In sensul prezentelor norme, nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:
              -isi efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
              -beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003
              -potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie zilnica sau lunara de delegare ori de detasare;
              -se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale ori, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, potrivit art. 10;
              2.Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 1, 3 si 5, pentru tichetele de masa pe suport hartie, respectiv potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 2, 4 si 6, pentru tichetele de masa pe suport electronic, potrivit art.11;
              3.In cazul salariatilor a caror durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 8 ore - in regim de tura, numarul de zile pentru care se acorda tichete de masa se determina prin impartirea numarului de ore in care salariatul a fost prezent la lucru in unitatea angajatorului la durata normala a timpului de munca de 8 ore, potrivit art.13.
              Fractiile rezultate din calcul se considera zi de prezenta la lucru, cu conditia ca totalul zilelor rezultat sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare, stabilit potrivit art. 10.
              4.In cazul cumulului de functii, tichetele de masa pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit art. 35.
              5.Nu beneficiaza de prevederile Legii nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii care, potrivit unor dispozitii legale, au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizatie sau la alocatie de hrana, potrivit art. 34.
              6.Tichetele de masa pe suport electronic care sunt transferate primele catre salariati de catre unitatile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, in baza principiului "primul intrat primul iesit" ("first-in-first-out"), demonstrat prin evolutia soldului tichetelor de masa pe suport electronic. Sistemul tichetelor de masa pe suport electronic trebuie sa permita beneficiarilor accesul la informatiile privind utilizarea si soldul valorii nominale a tichetelor de masa transferate salariatilor. Angajatorii sunt obligati sa instiinteze lunar salariatii cu privire la data alimentarii si valoarea tichetelor de masa transferate pe suportul electronic, potrivit art. 24.

Actualizat 12.02.2015 Modificari la Codul muncii
       Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015 face urmatoarele precizari:
              - absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca, cu exceptia concediile pentru formare profesionala fara plata, acordate in conditiile art. 155 si 156 din Codul muncii, potrivit art. I pct. 1;
              - la stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata, potrivit art.I pct. 5;
              -salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical, potrivit art. I pct. 5;
              - in cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual, potrivit art. I pct.6;
              - compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca, potrivit art. I pct. 6.

Actualizat 12.02.2015 Indemnizatia zilnica de delegare si detasare
       Ordin nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de delegare si detasare, precum si a sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare in situatia in care acesta nu beneficiaza de cazare in structuri de primire turistica, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, publicat in Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015, face urmatoarele precizari:
              - cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare pentru personalul din institutiile publice, prevazut la art. 9 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza la 17 lei, potrivit art. 1 alin.(1).
       Cuantului indemnizatiei zilnice de delegare pentru personalul din institutiile publice se utilizeaza la determinarea pentru salariatii din mediul privat, a partii din indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in interesul serviciului, care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice, fiind asimilata veniturilor din salarii pentru care se datoreaza impozit pe venitul din salarii si contributiile sociale obligatorii.
              - cuantumul sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare prevazut la art. 28 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu se cazeaza in conditiile art. 26 din Hotarârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza la 45 de lei, potrivit art. 1 alin. (2).

Actualizat 03.01.2015 Salariul minim brut in 2015: 975 din 1 ianuarie, 1050 din 1 iulie.
       Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2015 este:
              -incepand cu 1 ianuarie 2015, 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015 reprezentand 5,781 lei/ora, potrivit art. 1 alin (1) din HG nr. 1091/2014
              -incepand cu 1 iulie 2015, 1050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015 reprezentand 6,225 lei/ora, potrivit art. 1 alin (2) din HG nr. 1091/2014.
       Castigul salarial mediu brut pe anul 2015 este de 2.415 lei, potrivit art. 16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015.
        Cote contributii salarii in vigoare de la 1 ianuarie 2015PDF

Actualizat 03.10.2014CAS angajatori incepand cu luna octombrie 2014.
       Legea nr. 123 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septembrie 2014, prevede ca incepand cu veniturile salariale aferente lunii octombrie 2014 cotele de contributii sociale datorate de angajatori sunt:
              -15,8% pentru conditii normale de munca
              -20,8% pentru conditii deosebite de munca
              -25,8% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii, potrivit art. I si art. II
        Cote contributii salarii in vigoare de la 1 octombrie 2014PDF

Actualizat 03.10.2014Modificare adeverinta sanatate - calitate asigurat .
       Ordinul nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, publicat in Monitorul Oficial nr. 685 din 19 septembrie 2014, modifica modelul adeverintei de salariat eliberata de angajator necesara pentru obtinerea dovezii calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania

Actualizat 14.01.2013Salariul minim brut in 2014: 850 din 1 ianuarie, 900 din 1 iulie.
       Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2014 este:
              -incepand cu 1 ianuarie 2014, 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014 reprezentand 5,059 lei/ora, potrivit art. 1 alin (1) din HG nr. 871/2013
              -incepand cu 1 iulie 2014, 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014 reprezentand 5,357 lei/ora, potrivit art. 1 alin (2) din HG nr. 871/2013.
       Castigul salarial mediu brut pe anul 2014 este de 2.298 lei, potrivit art. 16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014.
        Cote contributii salarii in vigoare de la 1 ianuarie 2014PDF

Actualizat 22.02.2013Castigul salarial mediu brut pe anul 2013 este 2223 lei.
       Castigul salarial mediu brut pe anul 2013 si cotele contributiilor sociale obligatorii pentru anul 2013, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5 publicata in Monitorul Oficial nr. 106 din 22 februarie 2013 si Legea bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6, publicata in Monitorul Oficial nr. 106 din 22 februarie 2013 le gasiti detaliate in fisierul atasat

Actualizat 28.01.2013Salariul minim brut in 2013: 750 din 1 februarie, 800 din 1 iulie.
       Hotararea nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 2013, precizeaza ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majoreaza in anul 2013 in doua etape astfel:
              -incepand cu data de 1 februarie 2013 la 750 lei lunar, pentru un program de lucru de 168,567 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,44 lei/ora, potrivit art. 1 alin. (1);
              -incepand cu data de 1 iulie 2013 la 800 lei lunar, pentru un program de lucru de 168,567 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora, potrivit art. 1 alin. (2).
       Raportarea in Registrul de evidenta a salariatilor, a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul actului normativ respectiv, potrivit art. 4 alin. (2) din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor. Orice modificare a salariului se inregistreaza si se raporteaza in Registru de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ.

Actualizat 28.01.2013Modificari impozitare indemnizatie delegatie, detasare
       Ordonanta nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013, aduce incepand cu 1 februarie 2013 urmatoarele modificari:
       1. Indemnizatiile primite de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotararea Guvernului pentru personalul din institutiile publice sunt venituri asimilate salariilor prevazute la art. 55 alin. (2) lit. i), potrivit art. 1 pct. 25, si se includ in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii prevazuta la art. 296^4 alin. (1) lit. m), potrivit art. I, pct 80.
       Pana la acesta data erau asimilate salariilor si incluse in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii doar sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste acesta limita.
       Nu sunt incluse in veniturile salariale, prevazute la art. 55 alin. 4 lit. g), si in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii, prevazuta la art. 296^15 lit. g), indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, si orice alte sume de aceeasi natura, in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotararea Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit art. I, pct. 26, respectiv pct. 81.
       La venituri asimilate salariilor pentru sumele reprezentand salarii, diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, au fost adaugate si dobanziile acordate in legatura cu acestea, potrivit art. I, pct. 25.
       Sunt venituri salariale si sumele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, daca veniturile salariale sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania si sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere, potrivit art. I pct.26.
       2. Platitorii de venituri au obligatia calcularii, retinerii si virari sumelor, sub forma platilor anticipate, reprezentand contributii sociale individuale in cursul anului, pentru contribuabili prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit f, potrivit art. I, pct. 91. Pana la data de 1 februarie 2013 in acesta categorie erau cuprinse si persoanele care obtineau venituri din valorificarea agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare.
       Persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 296^21 alin. (1), potrivit art. I, pct. 90.
       Persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) datoreaza contributii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai daca aceste venituri sunt impozabile potrivit titlului III.
       3. A fost introdusa obligatia pentru angajatorii din state care nu intra sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care Romania nu are incheiate acorduri ori conventii in domeniul securitatii sociale si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii persoane fizice rezidente si nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania, sa transmita organului fiscal competent informatii cu privire la acordul incheiat cu angajatii, prevazut la art. 296^19 alin. 1^11, iar in lipsa unui acord, obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si virarea contributilor sociale individuale, precum si depunerea declaratiei D112, direct sau printr-un reprezentant fiscal/imputernicit, revine angajatorilor, prevazut la art. 296^19 alin. 1^12, potrivit art. I pct. 82.
       In situatia in care angajatorii nu isi indeplinesc obligatiile, prevazute la art. 296^19 alin 1^12, persoanele care obtin venituri sub forma de salarii de la acesti angajatori depun declaratia D112 lunar, direct sau printr-un reprezentant fiscal/imputernicit, si achita contributiile sociale individuale, iar contributiile sociale ale angajatorilor cad in sarcina acestora, potrivit art. I pct. 83.

Actualizat 31.12.2012Declaratia 205 cuprinde sumele privind impozitul pe venitul din salarii
       Ordinul nr. 1913/2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 17 decembrie 2012 precizeaza ca platitorii de venituri din salarii completeaza incepand cu veniturile aferente anului 2012, in formularul 205 la sectiunea V, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza, sumele stabilite la nivelul anului fiscal de referinta prin cumularea valorii aferente fiecarei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din statele de salarii.
       Declaratia 205 se completeaza si se depune anual pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat sau ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior.

Actualizat 07.09.2012Baza de calcul a contributiilor sociale si a impozitului pentru veniturile cu regim de retinere la sursa incepand cu 1 septembrie 2012
       Ordonata nr. 15 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 621 din 29 august 2012, face urmatoarele precizari, care se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante:
       1. Incepand cu 1 septembrie 2012 platitorii de venit nu se calculeaza, retin si vireaza contributii sociale pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art 296^21 alin (1) lit. f) si h) (venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit) daca persoanele respective desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie, art. 296^24 alin. 5^1, potrivit art. I pct. 44.
       2. Pentru contractele de agent, platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale pentru persoanele fizice, prin exceptie de la prevederile art. 296^24 alin. 5^1, potrivit art. I pct. 44.
       3. Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate a fost scoasa din categoria obligatiilor finale, in cazul veniturilor cu regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, prevazute la art. 296^21 alin (1) lit. f) si h). Incadrarea in plafoanele de minim un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeza contributia, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^21 alin (1) lit f) si minim o treime din salariul de baza minim brut pe tara, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^21 alin (1) lit. h), daca persoanele realizeaza venituri sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar si nu fac parte din familii beneficiare de ajutor social, se face de catre organul fiscal, anual, dupa depunerea declaratiilor informative de catre platitori de venit, potrivit art. I pct. 45.
       4. Contributia individuala de asigurari sociale nu se datoreaza de catre persoanele care sunt asigurate in sistemul public de pensii, conform art.6 alin (1) pct I lit. a)-c), pct II, III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 296^21 alin (1), (inclusiv venituri din dreturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara), potrivit art. I pct 42.
       5. Baza de calcul a contributiilor sociale cuprinde valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii in cazul expertizelor tehnice judiciare si extrajudiciare, potrivit art. I pct. 43.
       6. Nu se calculeaza, retine si vireaza impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, de catre platitorii de venit pentru veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventilor civile incheiate potrivit Codului civil obtinute de catre contribuabilii care desfasoara activiti economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie, potrivit art. I pct. 4.
       7. Platitorii de venituri prevazuti la art. 52 alin. (1) nu au obligatia calcularii, retinerii la sursa si virarii impozitului reprezentand plata anticipata din veniturile platite daca efectueaza plati catre:
       -asocierile fara personalitate juridica, cat si persoanele juridice care conduc contabilitate in partida simpla si pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu
       -persoanele fizice, platile efectuate de platitorii de venituri de la art. 52 alin. (1) reprezentand venituri realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art.I pct. 5.
        Calculul contributiilor sociale si a impozitului (retinere la sursa), incepand cu 1 septembrie 2012 PDF

Actualizat 07.09.2012Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale (D112)
       Ordin nr. 1045/2084/793 pentru aprobarea modelului, continutului si modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate publicat in Monitorul Oficial nr. 600 din 21 august 2012 face urmatoarele precizari:
       -pentru perioadele de raportare 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2012 D112 se completeaza si se rectifica , dupa caz in conformitate cu prevederile HG nr. 1397/2012, potrivit art. 6 alin. (2);
       -incepand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere pana la 25 august 2012 inclusiv, D112 se raporteaza in conformitate cu predentul Ordin, potrivit art. 6 alin (1);
       -la anexa 2 Nomenclatorul Creante fiscale au fost introduse creantele abrogate din D100 prin Ordinul nr. 1135/2012 si au fost adaugate crentele aferente veniturilor obtinute de persoane, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit prevazute la art 296^21 alin (1) lit. f) si h) din Codul fiscal;
       -la anexa 3 Nomenclatorul Subventii/Scutiri/Reduceri a fost actualizat in conformitate cu legislatia in vigoare, fiind scoase pozitiile 5 si 9.
       -la anexa 4 Nomenclatorul Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului au fost introduse poz. 20 Persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, poz 21 Persoane care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal, poz 22 Persoane care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul Fiscal, care nu genereaza o persoana juridica, poz 23 Persoane care realizeaza venituri obtinute din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul Fiscal
       -pentru declaratiile rectificative au fost introduse doua casete: Declaratie rectificativa ca urmare a acordarii unor drepturi banesti in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile si Declaratie rectificativa ca urmare a unei inspectii fiscale.

Actualizat 07.09.2012Formulare pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de retinere de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
        Ordin nr. 1135 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de retinere de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial nr. 582 din 14 august 2012 precizeaza ca obligatiile:
       - impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica microintreprindere, care nu genereaza persoana juridica (poz. 7);
       - impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala (poz. 9);
       - impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara (poz. 10);
       - impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent (poz. 11);
       - impozitul pe veniturile din activitati agricole (poz. 20),
se abroga din Declaratia 100, respectiv din anexa nr. 15 - Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, pentru obligatiile datorate incepand cu data de 1 iulie 2012, cu termen de declarare incepand cu data de 25 august 2012, potrivit art. I pct. 2.

Actualizat 27.07.2012Baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii raportate in D112, pentru venitul cu regim de retinere la sursa si a impozitului pe venit, incepand cu 1 iulie 2012
        Ordonanta de urgenta nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 106/2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 461 din 9 iulie 2012, introduce incepand cu 1 iulie 2012 in vigoare Capitolul II Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica de la Titlul IX^2 Contributii sociale obligatorii.
       Persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, si au calitatea de contribuabili la sistem public de pensii si de cel de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. 296^21 din Codul fiscal, sunt cele care realizeaza:
       -venituri din drepturi de proprietate intelectuala, prevazute la art. 52 alin (1) lit. a) din Codul fiscal, potrivit art. 296^21 alin (1) lit. f) din Codul fiscal
       -venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent, prevazute la art. 52 alin (1) lit. b) din Codul fiscal, potrivit art. 296^21 alin (1) lit. f)
       -venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, prevazute la art. 52 alin (1) lit. c) din Codul fiscal, potrivit art. 296^21 alin (1) lit. f)
       -venituri obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil (microintreprindere), potrivit titlului IV^1 Impozitul pe venitul microintreprinderilor, din Codul fiscal, care nu genereaza o persoana juridica, prevazute la art. 52 alin (1) lit. d) din Codul fiscal, potrivit art. 296^21 alin (1) lit. f)
       -veniturile din asocierile fara personalitate juridica dintre persoanele fizice rezidente si persoanele juridice romane, prevazute la art. 13 alin (1) lit. b) din Codul fiscal, potrivit art. 296^21 alin (1) lit. f)
       -venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala,de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitari de procesare industriala sau de catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, prevazute la art. 71 lit. d) din Codul fiscal, potrivit art. 296^21 alin (1) lit. h)
       Pentru aceste venituri contribuabilii datoreaza contributii sociale individuale, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (5,5%), contributia individuala de asigurari sociale (10,5%) in fuctie de exceptiile prevazute la art 296^21 alin. (2) si art. 296^23 din Codul fiscal, in cursul anului, sub forma platilor anticipate, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective, potrivit art. 294^24 din Codul fiscal. Contributiile sociale calculate, retinute si virate in cursul anului fiscal de catre platitorii de venit sunt obligatii finale, potrivit art. 296^24 alin (6) si (7) si se declara in D112, respectiv se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul, in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit, potrivit art. 294^24 alin. (5) din Codul fiscal.
        Baza de calcul a contributiilor sociale si a impozitului (retinere la sursa), incepand cu 1 iulie 2012 PDF

Actualizat 27.07.2012Adaugarea unei zile de sarbatoare legala - 30 noiembrie.
        Legea nr. 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin.(1) din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii publicata in Monitorul Oficial nr. 409 din 24 iulie 2012, adauga la zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, data de 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, potrivit articolului unic.

Actualizat 06.01.2012Baza de calcul contributii salarii 2012, conform OUG 125/2011.
       Ordonanta de urgenta nr. 125/ 2011 pentru modificarea si completarea Legi nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011 aduce modificari cu privire la contributiile de asigurari sociale, care se aplica veniturilor din salarii si asimilate salariilor si asupra sumelor pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii.
        Baza de calcul contributii salarii 2012, conform OUG 125/2011PDF

Actualizat 27.12.2011Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2012 este 700 lei.
       Hotararea nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 922 din 27 decembrie 2011 stabileste incepand cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de baza minim brut pe tara ganatat in plata la 700 lei pentru un program intreg de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul la 2012, reprezentand 4,13 lei/ora.

Actualizat 27.12.2011Transmiterea registrului de evidenta a salariatilor (Revisal).
       Ordin nr.2822/2011 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electonic publicat in Monitorul Oficial nr. 920 din 23 decembrie 2011, face urmatoarele precizari:
       -pot avea calitatea de prestatorii de servicii de completare si transmite a registrului, pe langa entitatiile inregistrate la Registrul Comertului, si entitatile inregistrate fiscal la organele competente, potrivit art. 1 pct. 1.
       -adresa pe care angajatorii sunt obligati sa o depuna la inspectoratele teritoriale de munca, in situatia in care au contractat serviciul de completare si transmitere a registrului, cuprinde: denumirea prestatorului de servicii, certificatul de inregistrare al prestatorului, eliberat de registrul comertului, sau dovada inregistrarii fiscale la organele competente, precum si data de la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului, potrivit art. 1 pct 1.
Nu se mai depune dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
       -prin "salariul" se intelege salariul de baza brut lunar prevazut in contractul individual de munca, iar prin "sporuri" se intelege sporurile astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca in forma fixa sau procentual, potrivit art. 1 pct. 3.

Actualizat 23.12.2011Cote contributii sociale obligatorii 2012. Salariu mediu brut 2012.
       Cotele de contributii sociale obligatorii pentru anul 2012, raman la nivelul celor pravazute in 2011. Acestea sunt prevazute la art. 296^18 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit art. 19 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 913 din 22 decembrie 2011 si art. 8 alin (5) din Legea bugetul de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 publicata in Monitorul Oficial nr. 293 din 22 decembrie 2011.
       Castigul salarial mediu brut pentru anul 2012 este de 2117 lei, potrivit art. 17 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012.
        Cote contributii salarii in vigoare de la 1 ianuarie 2012PDF

Actualizat 19.12.2011Versiune noua a registrului de evidenta a salariatilor (REviSal)
       Pe site-ul www.inspectiamuncii.ro, a aparut in 06.12.2011 o versiune a Revisal (5.0.8.019) care permite exprimarea sporurilor in procent (desi in rapoarte sunt exprimate tot ca suma, rezultata din aplicarea procentului asupra salariului de incadrare), si realizeaza trecerea automata la noul COR, obligatoriu de la 01.01.2012.
       In 15.12.2011 a aparut o alte versiune a Revisal (5.0.8.033) care rezolva problema afisarii in liste a sporurilor in procent, dar acum in liste nu mai apare istoricul modificarilor salariului si a sporurilor. Doar la instalarea fisierului Revisal 5.0.8 descarcat de pe siteul ITM, se poate constata modificarea versiunii.

Actualizat 27.11.2011Sporuri exprimate procentual in registrului de evidenta a salariatilor (REviSal)
       In curand va apare (dupa data de 2 decembrie 2011) o noua versiune a Revisal-ului care cuprinde: modificarile prevazute de HG nr. 1105/2011; actualizarea nomeclatorului de clasificare a functiilor/ ocupatiilor din Romania conform Ordin nr. 1832/856/ 2011 precum si schimbarea unor validari la preluarea fisierelor .rvs, pentru a facilita raportarea unor situatii netratate anterior, intalnite in practica de catre contribuabili.
              Noua versiune va oferi posibilitatea inregistrarii in registrul de evidenta a salariatiilor, a sporurilor prevazute in contractul individual de munca, exprimate in procente, pe langa cele exprimate ca suma.

Actualizat 11.11.2011Precizari privind completarea registrului de evidenta al salariatilor (REviSal)
       Hotararea de Guvern nr. 1105/2011 pentru modificarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, in MO nr. 798 din 10.11.2011, care face urmatoarele precizarii:
              1. Sporurile raportate in registrul de evidenta a salariatilor sunt cele prevazute in contractul individual de munca, potrivit art I.
       Art. 3 alin (2) lit g). are urmatorul cuprins:
"g) salariul de baza brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;"
       Nota: Prin urmare doar la modificarea sporurilor din contractul individual de munca, prin acte aditionale, este necesara completarea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor. Nu este necesar sa se completeze registru de evidenta a salariatilor pentru o modificare a valorii sporurilor datorate pontajului lunar.
       Pentru sporurile exprimate in procent (%) astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca, va ramane de vazut daca ITM-ul va modifica programul.
              2. A aparut o precizare suplimentara conform careia transmiterea registrului se face la termenele la care este obligatoriu sa se completeze elementele, in registru de evidenta a salariatilor.
       Art. 4 (1) are urmatorul cuprins:
"Art. 4- (1) Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute la art. 3 alin (2) si transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza:"
       La art.9 lit. a) si c) din HG 500/2011 sunt prevazute, deasemenea, termenele la care este obligatoriu sa se transmita registrul de evidenta a salariatilor.
              3. Sporurile, asa cum au fost modificate, se completeaza in registru general de evidenta a salariatilor si pentru contractele deja inregistrate pana la data de 15 decembrie 2011.
       Art. II din HG 1105/2011 are urmatorul cuprins:
" Elementul prevazut la art.3 alin. (2) lit. g din HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor asa cum a fost modificat prin prezenta hotarare, se completeza in registrul general de evidenta a salariatilor si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, pana la data de 15 decembrie 2011."

Actualizat 08.03.2011S-a modificat adeverinta pentru somaj (anexa 26)
       Hotararea nr. 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 133 din 22 februarie 2011, face urmatoarele precizarii:
              - s-a schimbat modelul adeverintei eliberate de angajatorii (anexa 26- Adeverinta somaj), persoanelor carora le inceteaza raportul de munca sau de serviciu, si au dreptul la indemnizatia de somaj, potrivit art.I, pct 2.
              - angajatorii care au incheiate conventii cu AJOFM/ANOFM si au sume de recuperat, depun Declaratia 112 , numai la administratia fiscala, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipilui Bucuresti, tabelul prevazut de lege in acest sens, insotit de copii de pe pontaj si de pe statul de plata, certificate de angajator, potrivit art. I, pct. 11, 16, 18.
              - incheierea conventiilor, in situatia angajatorilor care au sucursale si/sau puncte de lucru, se realizeaza de catre sediul central al angajatorului si agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipilui Bucuresti, in a caror raza teritoriala acestia isi au sediul, potrivit art. I, pct. 15.

Actualizat 08.03.2011Modificare adeverinta concedii medicale, cerere recuperare sume din FNUASS
       Ordinul nr. 130/2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 141 din 14 februarie 2011, face urmatoarele precizari:
              - contributia pentru concedii si indemnizatii nu se mai aplica asupra indemnizatiilor prevazute in contractele de administrare sau de management, potrivit art. I, pct. 6. A fost abrogat art. 9, pct. 5, lit. b din norme, prin care se prevedea obligativitatea contributiei pentru concedii si indemnizatii, la contractele de administrare sau de management.
              - adeverinta eliberata de angajator cu privire la numarul de zile de concediu medical acordate unui asigurat, trebuie sa contina situatia detaliata, a numarul de zile de concediu, pentru fiecare afectiune in parte (tuberculoza, neoplazii, SIDA, concedii pentru sarcina si lauzie, ingrijire copil bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal), potrivit art. I, pct. 8.
              - sumele reprezentand indemnizatiile platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu acesta destinatie, potrivit art. I, pct. 9. Sumele de recuperat, pentru luna curenta, nu pot fi scazute din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate, pentru luniile urmatoare.
Pentru recuperarea sumelor, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa 12 (cererea existenta de recuperarea a sumelor, cu unele modificari aduse), la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevazut in anexa nr.18 (anexa nou introdusa), precum si dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea, potrivit art. I, pct. 9.
              - la determinarea mediei zilnice a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, a bazei de calcul lunar a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate si a cuantumului indemnizatiei se vor lua in calcul numai doua zecimale, potrivit art. I, pct. 11. Pana in prezent au fost luate in calcul patru zecimale. Asteptam modificari legate de structura declaratiei 112, care sa reflecte acesta modificare.

Actualizat 10.02.2011Creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
       Ordin nr. 1080 pentru pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic publicat in Monitorul Oficial nr. 103 din 09 februarie 2011 face urmatoarele precizari:
              -plata obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de plata pana la 25 februarie 2011, inclusiv impozitul pe venitul din salarii aferent activitatii sediilor secundare, se efectueaza de catre contribuabil, la unitatea de trezorerie si contabilitate publica la care acesta este arondat. Pe documentul de plata contribuabilul va inscrie in mod obligatoriu,codul de identificare fiscala si denumirea sa, potrivit art. III
              -plata obligatiilor fiscale reprezentand impozit pe veniturile din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediile secundare inregistrate fiscal,potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, care nu au fost achitate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se efectueaza potrivit prevederilor prezentate mai sus, potrivit art.III.
              - se utilizeaza pentru impozitele, taxele, contributiile si celelalte sume datorate bugetului de stat, respectiv bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, incepand cu obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de declarare si de plata pana la 25 februarie 2011, anexele 1 si 2 (care au fost modificate de prezentul ordin), potrivit art. II.

Actualizat 10.02.2011Fisele fiscale ale sediilor secundare se depun de catre sediul principal
       Ordin nr. 233 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 101 din 01 februarie 2011 face urmatoarea precizare:
              - fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de catre contribuabilul care le-a infiintat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia, potrivit art. 6.
              Prin urmare, fisele fiscale (inclusiv cele pentru anul 2010) ale sediilor secundare se depun de catre firma mama la administratia fiscala la care aceasta este arondata.

Actualizat 10.02.2011Pentru declaratia-inventar nu mai este nevoie de certificat de atestare fiscala
       Ordinul nr. 86/344 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate publicat in Monitorul Oficial nr. 101 din 08 februarie 2011 face urmatoarele precizari:
              - Declaratia-inventar se depune si pe un formular editat sau descarcat de pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate www.cnas.ro. Formularul editat, semnat si stampilat se depune la casele de asigurari de sanatate, potrivit art. I, pct. 1.
              Pentru declaratia-inventar nu mai este nevoie de certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent.

Actualizat 10.01.2011Cote contributii salarii de la 1 ianuarie 2011
       Incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2011 cote de contributii, potrivit Legii bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 880 din 28 decembrie 2010 si Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 879 din 28 decembrie 2010, sunt:
       1.Cota contributiei datorata de angajatori la bugetul de asigurari sociale, prevazuta la art. 27 alin (3) din Legea nr. 263/2010 , este:
              a) pentru conditii normale de munca 20,8%;
              b) pentru conditii deosebite de munca 25,8%;
              c) pentru conditii speciale de munca 30,8%; potrivit art. 17 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.
       2.Cota contributiei individuale de asigurari sociale, prevazuta la art.27 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca, potrivit art.17 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.
       In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art.17 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.
       3.Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.
       4.Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la art. 26 din Legea nr. 76/2002, este 0,5%, potrivit art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.
       5.Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la art. 27 din Legea nr. 76/2002, este de 0,5%, potrivit art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.
       6.Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale pentru plata creantelor salariale in conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, este de 0,25%, potrivit art. 18 alin (1) lit. d) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       7.Contributia datorata de angajatori pentru asigurarile de sanatate prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006 este de 5,2%, potrivit art. 8 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2011.
       8.Contributia datorata de angajat pentru asigurarile de sanatate prevazuta la art. 257 din Legea nr. 95/2006 este de 5,5%, potrivit art. 8 alin (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2011.
       9.Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii este de 0,85% conform art. 296^18 alin (3) din OUG 117/2010.
       10.Comisionul pentru cartile de munca nu se mai datoreaza incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2011, potrivit OUG nr. 123/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 888 din 30.12.2010.
       Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1 ianuarie 2011 este de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora, potrivit art. 1 din Hotararea nr. 1193/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 824 din 9 decembrie 2010.
       Pentru anul 2011, cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in cazul:
              a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;
              b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 1.011 lei; potrivit art. 16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.
       Castigul salarial mediu brut pe anul 2011 este de 2.022 lei , potrivit art.15 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.
       Contributiile de asigurari sociale obligatorii sunt reglementate incepand drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2011 de Legea nr. 571/2005 Codul fiscal, modificat prin OUG nr. 117/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 891 din 30.12.2010, iar raportarea lor se face printr-o declaratie unica "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta niminala a persoanelor asigurate" (Declaratia 112), potrivit Hotararii nr. 1397/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 897 din 31.12.2010.

Actualizat 18.12.2010Salariul minim 2011
       Hotararea nr. 1193/2010, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr. 824 din 9 decembrie 2010, face urmatoarea precizare:
       Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora, potrivit art.1.

Actualizat 05.08.2010Impozitare tichete
       Hotararea Guvernului nr. 791/2010, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale publicata in Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2010 face urmatoarele precizari:
       1. Sunt incluse in veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor si valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii, precum si platile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, potrivt pct. 7, respectiv 9.
       Valoare tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor cadou, tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii, luata in calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominala. Veniturile respective se impoziteaza ca venituri din salarii in luna in care acestea sunt primite.
       2. Au fost incluse la stabilirea venitului impozabil tichetele cadou chiar daca sunt oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei, potrivit pct. 10
       3. Contributiile la fondurile de pensii facultative, platite direct de catre salariat sunt deductibile la calculul impozitului pe venitul din salarii, astfel incat la nivelul anului, sa nu se depasească echivalentul in lei a 400 euro, potrivit pct. 14.

Actualizat 05.08.2010Impozitare tichete
       Ordonanta de Urgenta nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 431, din 28 iunie 2010, face urmatoarele precizari:
       1. Tichetele cadou sunt considerate avantaje acordate salariatilor si sunt supuse impozitului pe venitul din salarii, incepand cu drepturile salariale aferente lunii iulie 2010, potrivit art. I pct. 13 si pct. 38.
       2. Tichetele de cresa, tichetele de vacanta, sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, devin impozabile incepand cu drepturile salariale aferente lunii iulie 2010, potrivit art. IV lit. a).
       Prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii pentru tichetele de vacanta stabilite potrivit art. 3 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 raman in vigoare.
       3. Tichetele de masa sunt supuse impozitului pe venitul din salarii incepand cu drepturile salariale aferente lunii iulie 2010, potrivit art. IV lit. b).
       Prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, raman in vigoare.

Actualizat 17.03.2010Facilitati pentru angajarea somerilor
       Ordonata de urgenta nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarea somajului in anul 2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 136 din 1 martie 2010 face urmatoarele precizari:
       Angajatorii care, in anul 2010, pe locurile de munca nou create, stabilesc in conditiile legii, raporturi de munca cu persoane provenite din randul somerilor aflate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu minimum 3 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta si pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 12 luni beneficiaza pe o perioada de 6 luni de la data incadrarii, de scutire de la plata contributiilor datorate de angajator pentru aceste persoane, cu exceptia comisionului pentru cartiile de munca, potrivit art. 1 alin (1).
       Scutirea de la plata contributiilor datorate de angajatori se acorda cu luna urmatoare lunii stabilirii raporturilor de munca, cu exceptia cazului in care stabilirea raportului de munca se realizeaza incepand cu data de intai a lunii, atunci scutirea se acorda incapand cu aceasta data, potrivit art. 2 alin. (1) si(2).
       Perioada prevazuta la art. 1 alin (1) constituie stagiu fara plata contributiei angajatorului, potrivit art. 5. Astfel: pentru stabilirea si calcularea indemnizatiei de somaj prevazuta de Legea nr. 76/2002 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioda prevazuta la art 1 alin (1) pentru care angajatorii au beneficiat de scutirea de la plata contributiilor; pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 se utilizeaza venitul brut realizat lunar la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale; pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de OUG nr. 158/2005, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioda prevazuta la art 1 alin (1). In situatia in care stagiul de cotizare realizat este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garanta in plata in vigoare in perioda respectiva, corespunzator fractiunii de luna.
       Scutirea de la plata contributilor datorate de angajatori nu se acorda:
       -angajatorilor care in ultimele 6 luni premergatoare datei stabilirii raporturilor de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta au mai avut raporturi de munca stabilite cu persoanele prevazute la art. 1 alin (1)
       -angajatorilor care stabilesc raporturi de munca cu persoanele prevazute la art. 1 alin (1), pe locurile de munca devenite vacante, rezultate in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta.
       Angajatorii sunt obligatii sa plateasca sumele de care au fost scutiti, reprezentand contributiile datorate de angajatori pe perioada mentineri in activitate, pentru fiecare persoana care a fost incadrata in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta in situatia in care raporturile de munca ale persoanelor prevazute la art. 1 alin (1) inceteaza anterior perioadei de 12 luni, in temeiul art. 55 lit b) sau a art. 65 din Legea nr. 53/2003, potrivit art. 3.
       Angajatorii care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, au beneficiat de scutire de la plata contributiilor datorate de angajator si care, in perioada cuprinsa intre data intrari in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data expirarii celor 12 luni prevazute la art. 1 alin (1), efectueaza si alte concedieri, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, sunt obligati sa plateasca contributiile datorate de angajator pentru care au fost scutiti, potrivit art.4.

Actualizat 17.03.2010Somaj tehnic - facilitati in anul 2010
       Ordonanta de urgenta nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 93 din 10/02/2010, precizeaza ca incepand cu luna februarie 2010, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2010, pe perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului potrivit art. 52 alin (1) lit. d din Legea nr. 53/2003- Codul muncii (somaj tehnic), salariatii ale caror contracte sunt astfel suspendate si care beneficiaza de indemnizatia de minim 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, precum si angajatorii, pentru salariatii respectivi, sunt scutiti de la plata contributiilor (impozit pe venitul din salarii 16%, contributia la asigurari sociale 20,8%+10,5%, contributia de asigurari pentru somaj 0,5%+0,5%, contributia pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25%, contributia pentru asigurari sociale de sanatate 5,2%+5,5%, contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 0,85%), cu exceptia comisionului pentru cartiile de munca, pe o perioada de cel mult 90 zile, potrivit art. 1.
       Perioada pentru care salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate si angajatori acestor salariati sunt scutiti de la plata contributilor potrivit legii, constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei. Astfel, pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevazuta de Legea nr. 76/2002, pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, precum si pentru stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de OUG nr. 158/2005 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare pe perioada somajului tehnic prevazut de prezenta ordonanta. In situatia in care stagiul de cotizare realizat in perioada de somaj tehnic prevazut de prezenta ordonanta, este corespunzator unei fractiuni de luna, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare in perioada respectiva, corespunzator fractiunii de luna.
       Angajatorii au obligatia sa depuna, la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia isi au sediul, o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in una din situatiile prevazute la art. 52 alin (1) lit d. din Legea nr. 53/2003, la momentul constatarii de catre acestia a situtiilor respective, potrivit art. 2.

Actualizat 28.01.2010Cote contributii salarii de la 1 ianuarie 2010
       Incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2010 cote de contributii care se aplica, potrivit Legii bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 61 din 27 ianuarie 2010 si Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 60 din 27 ianuarie 2010, sunt:
       1.Cota contributiei datorata de angajator la bugetul de asigurari sociale, prevazuta la art. 18 alin (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, este:
              a) pentru conditii normale de munca 20,8%;
              b) pentru conditii deosebite de munca 25,8%;
              c) pentru conditii speciale de munca 30,8%; potrivit art.18 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       2.Cota contributiei individuale de asigurari sociale, prevazuta la art.21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca, potrivit art.18 alin.(1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art.18 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       3.Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar, potrivit art. 20 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       4.Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la art. 26 din Legea nr. 76/2002, este 0,5%, potrivit art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       5.Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la art. 27 din Legea nr. 76/2002, este de 0,5%, potrivit art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       6.Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, este de 0,25%, potrivit art. 19 alin (1) lit. d) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       7.Pentru anul 2010, cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in cazul:
              a) asiguratului sau pensionarului, la 1.836 lei;
              b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 918 lei, potrivit art. 17 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       8.Salariul mediu brut pe anul 2010 este de 1.836 lei , potrivit art.16 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.
       9.Contributia datorata de angajatori pentru asigurarile de sanatate prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006 este de 5,2%, potrivit art. 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2010.
       10.Contributia datorata de angajat pentru asigurarile de sanatate prevazuta la art. 257 din Legea nr. 95/2006 este de 5,5%, potrivit art. 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2010.
       11.Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii este de 0,85% conform art. II din OUG 91/2006 care modifica Legea nr. 399/2006.

Actualizat 24.01.2010 Registru general de evidenta a salariatilor.
       Hotarârea nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 45 din 20 ianuarie 2010 face urmatoarele precizari:
       1. La angajarea fiecarui salariat, elementele de identificare a salariatilor: numele, prenumele,codul numeric personal; data angajarii; functia/ocupatia conform COR; tipul contractului individual de munca; se inregistraza in registru si se transmite la inspectoratul teritorial de munca cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.
       2. Elementele ca data si temeiul incetarii contractului individual de munca se inregistraza in registru si se raporteaza la inspectoratul teritorial de munca la data incetarii contractului individual de munca al salariatului.
       3. Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.
       4. Au fost introduse urmatoarele contraventii si sanctiuni: neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru anterior inceperii activitatii, care se sanctioneza cu amenda de 1.500 lei pe fiecare contract individual de munca neinregistrat fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei si completarea registrului cu date eronate, cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei.
       5. Dispozitile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventilor intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei hotarari.

Actualizat 22.08.2009 Declaratie Somaj - modificari pentru a reflecta perioada de somaj tehnic.
       Ordinul nr. 1454 din 5 august 2009 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 579 din 20/08/2009 reglementeaza modalitatea de declarare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009.
       Incepand cu declaratia la somaj (AJOFM) corespunzatoare lunii august 2009 sunt introduse noi rubricii pentru a reflecta perioada de somaj tehnic, in care care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, dar nu pentru mai mult de 90 de zile.
       Atentie! Pentru perioda martie 2009-iulie 2009 angajatorii care au beneficiat de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 sunt obligati sa depuna declaratii rectificative, in termen de doua lunii de la data publicarii Ordinului nr. 1454/2009 in Monitorul Oficial.

Actualizat 30.04.2009 Declaratie CAS - angajatorii trebuie sa completeze o declaratie separata pentru persoanele care beneficiaza de facilitatile oferite de OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala.
       Potrivit Casei Nationale de Pensii declaratia separata care trebuie intocmita de angajator pentru personalul care beneficiaza de OUG nr. 28/2009 prezinta urmatoarele caracteristici:
       -se completeaza codul unic de inregistrare a angajatorului
       -prima pozitie din codul de la Registrul Comertului se inlocuieste cu *
       -campul CM se completeaza cu 5
       -se completeaza numarul de zile lucratoare in care asiguratii au beneficiat de prevederile OUG 28/2009 in campul NN (in luna martie 2009 numarul maxim de zile de intrerupere temporara a activitatii este 5)
       -automat se completeaza campul TVN cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la numarul de zile lucratoare in care asiguratii au beneficiat de prevederile OUG 28/2009
       -contributiile de asigurari sociale si contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru zilele in care asiguratii au beneficiat de prevederile OUG 28/2009 sunt 0.
       Baza legala pentru aceste modificari urmeaza a fi publicata in Monitorul Oficial.

Actualizat 30.04.2009Declaratie sanatate - adaugarea unei noi categorii SS pt. salariatii care beneficiaza de OUG nr. 28/2009.
       Ordinul nr. 491 din 6 aprilie 2009 pentru modificarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007 publicat in Monitorul Oficial nr. 269 din 24 aprilie 2009 face urmatoarea precizare:
       In anexa 2a, reprezentand "declaratia lunara nominala cuprinzand persoanele asigurate pentru care se plateste contributia de asigurari sociale de sanatate", la rubrica categorie de asigurat se completeaza cu SS pentru salariatii scutiti de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, in perioda de intrerupere temporara a activitatii angajatorului dar nu mai mult de trei luni/an (somaj tehnic)

Actualizat 30.04.2009Conditii de acordare a ajutorului financiar angajatorilor care mentin raporturile de munca pentru absolventii incadrati, dupa perioada obligatorie de 3 ani.
       Ordinul nr. 342 din 14 aprilie 2009 privind aprobarea Procedurii pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca publicat in Monitorul Oficial nr. 266 din 23 aprilie 2009 face precizari cu privire la conditiile care trebuie indeplinite de angajatorii, termenul de depunere a cererii dupa expirarea perioadei de unu sau doi ani si modul de solutionare a cererii pentru ajutorul financiar acordat angajatorilor prevazut la art 84^1 din Legea nr. 76/2002.
       Ajutorul financiar se acorda pe o perioada de unu sau 2 ani cu conditia mentinerii de catre angajator a raportului de munca sau de serviciu, pentru absolventii ai unor institutii de invatamant angajatii pe perioada nedeterminata in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, dupa expirarea perioadei obligatorii de mentinere a raportului de munca sau de serviciu de trei ani.
       Ajutorul financiar esta egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii si anume: contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.

Actualizat 30.04.2009Modificari la normele de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pt. accidente de munca si boli profesionale.
       Ordinul nr. 213 din 18 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 257 din 17 aprilie 2009 si Ordinul nr. 363 din 23 martie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 257 din 17 aprilie 2009 inlocuiesc expresia de fond total de salarii brute existenta in normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 cu venit brut realizat lunar care se defineste in conformitate cu prevederile cap. A "Contributia de asigurari sociale" sectiunea a II-a "Contributia de asigurari sociale (capitolul III din lege)" pct. 19 din Ordinul ministerului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicat asiguratilor prevazuti de Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. La pct. 19 din Ordinul nr. 340/2001 prin sintagma salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca se intelege:
 • a) salariile de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar (inclusiv indexari, compensatii - numai cele incluse in salariul de baza conform legii - , indemnizatii de conducere, salarii de merit si alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza);
 • b) sporurile, indemnizatiile si sumele acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu;
 • c) sumele platite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii, concedii de studii, zile de sarbatori, evenimente familiale deosebite, intreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor);
 • d) sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie, platite din fondul de salarii;
 • e) premiile anuale si cele din cursul anului sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariatilor la profit;
 • f) drepturile in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie;
 • g) sumele platite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de munca (al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase etc.);
 • h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de munca, platite din fondul de salarii.
       La art. 58 din Ordinul nr. 213/363/2009 se aduc precizari cu privire la indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca si pentru reducerea timpului de munca referitore la luarea in calcul indemnizatiei a venitului brut realizat lunar din ultimele 6 luni, iar daca stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, a perioadei pentru care s-a achitat contributia sau s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, si venitul brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.

Actualizat 27.03.2009Scutire de la plata contributiilor pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului.
       Ordonanta de urgenta nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala publicata in Monitorul Oficial nr. 186 din 25 martie 2009 prevede ca pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului, prevazuta la art. 53 alin (1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, pentru indemnizatia de minim 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, acordata salariatiilor nu se datoreaza urmatoarele contributii: impozit pe venitul din salarii 16%, contributia la asigurari sociale 20,8%+10,5%, contributia de asigurari pentru somaj 0,5%+0,5%, contributia pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25%, contributia pentru asigurari sociale de sanatate 5,2%+5,5%, contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 0,85%. Perioada in care angajatorul si salariatii sunt scutiti de la plata contributiilor, la angajatorii aflatii in situatia precizata anterior, nu poate fi mai mare de 3 luni pentru anul 2009. In acesta perioada salariatii isi pastreaza calitatea de asigurat, iar la stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 76/2002 si Legea nr. 19/2000 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.
       Pentru perioada de intrerupere temporara a activitatii angajatorului se datoreaza comisionul pentru pastrarea cartilor de munca.

Actualizat 27.02.2009Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.
       Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, nr. 19 din 26 februarie 2009 publicata in Monitorul Oficial nr. 122 din 27 februarie 2009 modifica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009, urmatoarele contributii :
1.Cota contributiei datorata de angajator la bugetul de asigurari sociale, prevazuta la art. 18 alin (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, este:
       a) pentru conditii normale de munca 20,8%;
       b) pentru conditii deosebite de munca 25,8%;
       c) pentru conditii speciale de munca 30,8%; potrivit art.18 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.
2.Cota contributiei individuale de asigurari sociale, prevazuta la art.21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca, potrivit art.18 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009. In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art.18 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.
3. Salariul mediu brut pe anul 2009 este de 1.693 lei, potrivit art.16 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.

Actualizat 27.02.2009Legea bugetului de stat pe anul 2009.
       Legea bugetului de stat pe anul 2009, nr. 18 din 26 februarie 2009 publicata in Monitorul Oficial nr. 121 din 27 februarie 2009 nu modifica cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actualizat 27.02.2009Adeverinta pe baza careia se calculeaza indemnizatia pentru cresterea copilului.
       Ordin nr. 68 din 4 februarie 2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1025/2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 87 din 13 februarie 2009 face precizari asupra modului de completare a documentelor eliberate de catre angajator si prezinta formularele necesare atat pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului cat si a adeverintei pe baza careia se calculeaza indemnizatia pentru cresterea copilului pentru persoanele care beneficiaza de acest drept incepand cu anul 2009.

Actualizat Tariful de risc 2009, pe sectoare de activitate ale economiei nationale
       Hotararea nr.50 din 29.01.2009, privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 144/2008, publicata in Monitorul Oficial nr. 63 din 03.02.2009, confirma tarifele de risc publicate anterior pe site-ul casei nationale de pensii.

Actualizat 15.01.2009Tariful de risc 2009, pe sectoare de activitate ale economiei nationale
       A fost publicat pe site-ul Casei Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, un fisier cuprinzand tarifele de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale, pentru anul 2009.
        Puteti descarca fisierul de pe site-ul www.cnpas.org XLS

Actualizat 06.01.2009Cote contributii salarii de la 1 ianuarie 2009
       Incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2009 cotele de contributii care se aplica, potrivit Ordonantei de urgenta nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele masuri financiar-bugetare publicata in Monitorul Oficial nr. 899 din 31 decembrie 2008, sunt:
 • 1.Cota contributiei datorata de angajator la bugetul de asigurari sociale, prevazuta la art. 18 alin (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, este:
         a) pentru conditii normale de munca 18,5%;
         b) pentru conditii deosebite de munca 23,5%;
         c) pentru conditii speciale de munca 28,5%; potrivit art.2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
 • 2.Cota contributiei individuale de asigurari sociale, prevazuta la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca, potrivit art.2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008. In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art.2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
 • 3.Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar, potrivit art. 4 din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
 • 4.Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la art. 26 din Legea nr. 76/2002, este 0,5%, potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
 • 5.Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la art. 27 din Legea nr. 76/2002, este de 0,5%, potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
 • 6.Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, este de 0,25%, potrivit art. 3 alin (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
 • 7.Contributia datorata de angajator pentru asigurarile de sanatate prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006 este de 5,2%, potrivit art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
 • 8.Contributia datorata de salariat pentru asigurarile de sanatate prevazuta la art. 257 din Legea nr. 95/2006 este de 5,5%, potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
 • 9.Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in cazul:
         a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;
         b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei; potrivit art. 7 din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
Actualizat 06.01.2009Plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la 2 ani
       Ordonanta de urgenta nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele masuri financiar-bugetare publicata in Monitorul Oficial nr. 899 din 30 decembrie 2008, face urmatoarele precizari:
       - Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei, potrivit art. 12.
Actualizat 06.01.2009Revenire asupra relaxarii fiscale
       Se abroga Ordonanta de urgenta nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca, publicata in Monitorul Oficial al României, nr. 815 din 4 decembrie 2008 unde erau prevazute cotele contributiilor care urmau sa fie valabile pana la aparitia legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2009, potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta nr. 226/2008.
Actualizat 30.12.2008Cote contributii salarii si noutati privind calculul salariilor in vigoare de la 1 ianuarie 2009
       Pentru anul 2009 se aplica cotele de contributii aferente lunii decembrie 2008 prevazute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, pana la intrarea in vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art. II alin (1) din Ordonanta de urgenta nr. 192 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca publicata in Monitorul Oficial nr. 815 din 4 decembrie 2008.
       Prin urmare incepand cu 1 ianuarie 2009 pana la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2009 (nepublicata in Monitorul Ofical pana la data de 31 decembrie 2008) cotele de contributii care se aplica sunt cele aferente lunii decembrie prevazute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, si anume:
 • 1.Cota contributiei datorata de angajator la bugetul de asigurari sociale, datorata potrivit art. 18 alin (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, este:
         a) pentru conditii normale de munca 18%;
         b) pentru conditii deosebite de munca 23%;
         c) pentru conditii speciale de munca 28%; potrivit cap.VI art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007.
  Incepand cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
         a) pentru conditii normale de munca - 27,5%;
         b) pentru conditii deosebite de munca - 31%;
         c) pentru conditii speciale de munca - 37%, potrivit art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr. 192/ 2008.
 • 2.Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca, potrivit cap. VI art 16 alin. (2) Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007.
         In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit cap. VI art.16 alin. (3) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007.
 • 3.Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, potrivit cap. VI art. 18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007.
 • 4.Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, este 0,5%, potrivit cap. VI art. 17 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007.
 • 5.Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, este de 0,5%, potrivit cap. VI art. 17 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007.
 • 6.Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, este de 0,25%, potrivit cap.VI art. 17 alin (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007.
       Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2009, reprezentand 3,529 lei/ora, potrivit art. 2 din Hotararea de Guvern nr. 1051 din 12.09.2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata publicata in Monitorul Oficial nr. 649 din 12.09.2008
       Pentru anul 2009 zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza sunt :
       - 1 si 2 ianuarie;
       - prima si a doua zi de Pasti;
       - 1 mai;
       - prima si a doua zi de Rusalii;
       - Adormirea Maicii Domnului;
       - 1 decembrie;
       - prima si a doua zi de Craciun;
       - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora., potrivit articolului unic din prezenta lege, potrivit articolului unic din Legea nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii publicata in Monitorul Oficial nr. 728 din 28 octombrie 2008.
       Majorarea de la 1 ianuarie 2009 a plafonului de deductibilitate pentru contributia la pensii facultative atat pentru contributia salariatului, cat si pentru cheltuielile efectuate de angajator, in numele angajatilor la schemele de pensii facultative.
 • 1.Contributiile la fondurile de pensii facultative suportate de salariat, prevazute la art. 57 alin (2) lit a) din Legea 571/2003-Codul fiscal, sunt deductibile la calculul impozitului pe venitul din salarii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro, potrivit art. I pct. 8 din Ordonanta de urgenta nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 705 din 16 octombrie 2008.
 • 2.Cheltuielile efectuate de angajator in numele unui angajat, prevazute la art. 21 alin (3) lit j) din Legea 571/2003 - Codul fiscal, la schemele de pensii facultative, sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru determinarea profitului impozabil in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant, potrivit art. I pct.4 din Ordonanta de urgenta nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 705 din 16 octombrie 2008.
Actualizat 29.12.2008Modul de calcul al indemnizatiei pentru cresterii copilului
Hotarare nr. 1.682 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificaarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 872 din 23 decembrie 2008 face urmatoarele precizari importante si pentru angajatori:
 • art. 5 Veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole prevazute la art. 1 alin. (3) din ordonanta de urgenta, denumite in continuare venituri, sunt cele definite la art. 55 alin. (1) si (2), art. 46 alin. (1)-(4) si la art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit, potrivit pct. 5. Prin urmare stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se face pe baza venitului net din perioada de calcul.
 • art. 19^1:
         (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 5 din ordonanta de urgenta, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) din ordonanta de urgenta, potrivit pct. 10.
         (2) Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivit alin. (1), se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului si impartita la 12.
         (3) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin (2) .
         (4) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul realizat in luna anterioara celei in care s-a nascut copilul.
         (5) in situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) in care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.
 • actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sunt urmatoarele (prevazute la pct. 6):
         1. dovada eliberata de angajator sau alt platitor, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului
         2. adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta;
         3. dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului.
Actualizat 05.12.2008Calculul contributiei angajatorilor pentru persoanele cu handicap neincadrate
Ordin nr. 590 din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap publicat in Monitorul Oficial nr. 817 din 5 decembrie 2008 face urmatoarele precizari:
 • Suma datorata de autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, sau achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, se declara la pozitia 25 "Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate" din formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul presedintelui agentiei Nationale de administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu completarile ulterioare, potrivit art. 1.
 • Numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna, care se determina ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zilea in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice. in efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate (Suspendarea contractului individual de munca este reglementata de art. 49-54 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii cu modificarile si completaile ulterioare). Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca. (potrivit art. 2)
         Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un numar format din doua zecimale, care se va inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste, potrivit art. 3.
 • In contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida gradul III, potrivit art. 7.
Actualizat 05.12.2008Cote CAS valabile pana la intrarea in vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009
Ordonanta de urgenta nr. 192 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca publicat in Monitorul Oficial nr. 815 din 4 decembrie 2008, face urmatoarele precizari:
 • Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cotele de contributii aferente lunii decembrie 2008 prevazute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificarile ulterioare, se aplica pana la intrarea in vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, potrivit art II alin (1).
         Incepand cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
  • a) pentru conditii normale de munca - 27,5%;
  • b) pentru conditii deosebite de munca - 31%;
  • c) pentru conditii speciale de munca - 37%, potrivit art. II alin. (2).
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza (prevederile se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009):
         1. Dupa articolul 84^2 se introduce un nou articol, articolul 84^3, cu urmatorul cuprins:
  (1) angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incadreaza in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin 3 luni consecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.
  (2) angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana incadrata in conditiile alin. (1), plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).
  (3) Nu beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la alin. (1) angajatorii care intr-o perioada de un an anterioara datei incadrarii in munca in conditiile alin. (1) au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoria prevazuta la respectivul alineat."
         2. articolul 85^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  (1) angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc conditiile pentru acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. 80, 84^3 si 85 din lege pot beneficia pentru persoanele respective, optional, numai de una dintre masurile de stimulare prevazute la art. 80, 84^3 sau 85.
  (2) angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. 80, 84^3 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu."
Actualizat 05.11.2008Prelungirea termenului pentru tinerea carnetelor de munca
Ordonanta de urgenta nr. 148 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii publicata in Monitorul Oficial nr. 746 din 4 noiembrie 2008 face urmatoarele precizari:
 • vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se probeaza cu carnetul de munca, potrivit articolului unic din prezenta ordonanta de urgenta.
 • angajatorii care pastreaza si completeaza carnetele de munca le vor elibera titularilor in mod esalonat, pana la data de 30 iunie 2011, pe baza de proces-verbal individual de predare-primire, potrivit articolului unic din prezenta ordonanta de urgenta.
Actualizat 05.11.2008Modificari indemnizatie pentru cresterea copilului
Legea nr. 257 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului publicata in Monitorul Oficial nr. 746 din 4 noiembrie 2008 precizeaza ca:
 • incepând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, potrivit art. I.
 • pot beneficia de prevederile mai sus precizate si persoanele care se afla in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit art. II.
Actualizat 29.10.2008Zilele declarate legal nelucratoare
Legea nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii publicata in Monitorul Oficial nr. 728 din 28 octombrie 2008 precizeaza zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza:
 • 1 si 2 ianuarie;
 • prima si a doua zi de Pasti;
 • 1 mai;
 • prima si a doua zi de Rusalii;
 • Adormirea Maicii Domnului;
 • 1 decembrie;
 • prima si a doua zi de Craciun;
 • 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora, potrivit articolului unic din prezenta lege.
Actualizat 29.10.2008Retinerea contributiilor la fondul de pensii si sanctiunile aplicate
Legea nr. 201 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative publicata in Monitorul Oficial nr. 728 din 28 octombrie 2008 face urmatoarele precizari:
 • contributiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se retin si se vireaza de catre angajator, odata cu contributiile de asigurari sociale obligatorii, sau de catre participant, lunar, in contul fondului de pensii specificat in actul individual de aderare, potrivit art. I pct.8.
 • constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei de a nu declara si de a nu vira contributia de asigurari sociale datorata de angajat la bugetul asigurarilor sociale de stat, astfel incat sa nu se poata vira contributia la fondurile de pensii administrate privat, potrivit art. I pct. 6.
 • constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda fapta de a nu vira contributia la fondul de pensii facultative, potrivit art. I pct. 12.
Actualizat 18.10.2008Obligatia de plata a contributiei de sanatate pentru anumite venituri
Ordin nr. 754 din 2 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007 publicata in Monitorul Oficial nr. 706 din 17 octombrie 2008 face urmatoarea precizare:
 • persoana asigurata are obligatia platii contributiei asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum si venituri prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege; baza de calcul a contributiei nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, lunar, potrivit art. I pct. 1.
Actualizat 17.10.2008Modificarea plafonului de deductibilitate pentru pensiile facultative
Ordonanta de urgenta nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 705 din 16 octombrie 2008 face urmatoarele precizari care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009:
 • cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru determinarea profitului impozabil, potrivit art. I pct.4.
 • cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru determinarea profitului impozabil, potrivit art. I pct.4.
 • contributiile efectuate in numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru o persoana sunt cheltuieli deductibile limitat la stabilirea venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla, potrivit art. I pct. 7.
 • prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, in limita echivalentului in lei a 250 euro anual pentru o persoana sunt cheltuieli deductibile limitat la stabilirea venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla, potrivit art. I pct. 7.
 • impozitul lunar pe venitul din salarii se determina, la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
         - deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
         - cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
         - contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro, potrivit art. I pct. 8.
Actualizat 04.10.2008Facilitati acordate angajatorilor din bugetul asigurarilor pentru somaj
Ordonanta de urgenta nr. 126 din 8 octombrie 2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare publicata in Monitorul Oficial nr. 697 din 3 octombrie 2008 aduce precizarii in ceea ce priveste facilitatiile acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane aflate in situatii prevazute de prezenta ordonanta.

Actualizat 04.10.2008Baza de calcul concedii medicale aferenta perioadei de crestere copil
Ordonanta de urgenta nr. 118 din 1 octombrie 2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenta sociala si nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata publicata in Monitorul Oficial nr. 680 din 3 octombrie 2008 face urmatoarele precizari:
 • la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului , potrivit art. I pct. 2.
  Pentru persoanele care intra in concediu medical, prevazut de Ordonanta de urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, si este necesar la stabilirea indemnizatiei luarea in calcul a perioadei in care persoana a beneficiat de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap, baza de calcul este: pentru perioada anterioara lunii octombrie 2008, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din perioada respectiva, iar din luna octombrie indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.
 • la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul indemnizatia prevazuta la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, la persoanele care au avut in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap, pentru perioada de concediu pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, incepand cu luna octombrie 2008, potrivit art. II.
Actualizat 18.09.2008Noutati declaratie CAS
       In 17.09.2008 s-a operat in continutul declaratiei lunare depuse de angajatori la Casa Nationala de Pensii modificarea prevazuta in Ordonanta de urgenta nr. 93/2008 la art. I pct. 58.
       In anexa 1.2 la punctul T. (Contributia la asigurari sociale de sanatate conform Legii 95/2006, art. 260 alin.3) se calculeaza numai asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale suportata din fondul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale (FAAMBP).
Pentru indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si boli profesinale suportata din fondurile proprii ale societatii ( aferenta primelor trei zile calendaristice din cadrul perioadei pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale) contributia la bugetul asigurarilor sociale de sanatate se suporta de catre angajator.

Actualizat 13.09.2008Salariul minim pe economie
       Hotararea de Guvern nr. 1051 din 12.09.2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata publicata in Monitorul Oficial nr. 649 din 12.09.2008 face urmatoarele precizari:
 • salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 540 lei lunar, in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna, reprezentand 3,176 lei/ora, potrivit art. 1
 • incepand cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2009, reprezentand 3,529 lei/ora, potrivit art. 2
Actualizat 02.07.2008Baza de calcul sanatate
       Ordonanta de urgenta nr. 93 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii publicata in Monitorul Oficial nr. 484 din 30 iunie 2008 face urmatoarele precizari:
 • In situatia in care o persoana realizeaza venituri care sunt neimpozabile, contributia se calculeaza asupra veniturilor realizate, potrivit art. I pct. 55. Prin urmare contributia la bugetul asigurarilor sociale de sanatate se calculeaza la nivelul veniturilor brute neimpozabile, si nu la nivelul unui salariu de baza minim brut garantat in plata, ca pana in prezent.
 • Contributia datorata la bugetul asigurarilor sociale de sanatate pentru persoanele asigurate cu plata contributiei din alte surse si care se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale se suporta dupa cum urmeaza de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit art. I pct. 58. Pana in prezent aceasta contributie datorata la bugetul asigurarilor sociale de sanatate in situatia in care o persoana beneficia de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca sau de boli profesionale era supotata in intregime din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Actualizat 05.03.2008Noutati declaratie somaj
       Ordin nr. 106 din 15 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 166 din 4 martie 2008 aduce modificari in modelul declaratiei lunare depuse de catre angajatori privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj incepand cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2008.

Actualizat 20.02.2008Baza de calcul somaj
       Hotararea nr. 149 din 13 februarie 2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 126 din 18 februarie 2008 face urmatoarele precizari:
 • Baza lunara de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, este reprezentata de venitul brut realizat lunar constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
      a) salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la care se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colective sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza;
      b) indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
      c) drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
      d) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe actiuni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
      e) sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent din elementele prevazute la lit. a)-c) ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu;
      f) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte indemnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;
      g) sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;
      h) drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime;
      i) orice alte sume platite din fondul de salarii; potrivit art. I pct. 2.
 • Nu se includ in baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj sumele reprezentand:
      a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
      b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer;
      c) drepturi de autor;
      d) participarea salariatilor la profit;
      e) compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor;
      f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in situatiile prevazute la art. 19 din legea nr. 76/2002, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii; potrivit art.I pct. 2.
 • In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inceteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din legea nr. 76/2002, se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege pentru contributia individuala asupra bazei de calcul corespunzatoare timpului efectiv lucrat in luna respective, potrivit art. I pct. 2.
Actualizat 03.01.2008Cotele de contributii ce se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008 sunt:
       1. Cotele de contributie de asigurari sociale datorate de angajator sunt:
   A. In perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008:
a) pentru conditii normale de munca 19,5% (29%-9,5%);
b) pentru conditii deosebite de munca 24,5%( 34%-9,5%);
c) pentru conditii speciale de munca 29,5%(39%-9,5%).
   B. Incepand cu 1 decembrie 2008:
a) pentru conditii normale de munca 18%( 27,5%-9,5%);
b) pentru conditii deosebite de munca 23%( 32,5%-9,5%);
c) pentru conditii speciale de munca 28%( 37,5%-9,5%),
conform art.16 alin. (1) si (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr.387/31.12.2007, MO nr. 901/31.12.2007.
       Cotele prevazute la alin. (1) lit. B se aplica incepand cu veniturile aferente lunii decembrie 2008, conform art. 16 alin (4) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr.387/31.12.2007, MO nr. 901/31.12.2007.
       2. Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca conform art. 16 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/31.12.2007, MO nr. 901/31.12.2007. In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
       3. Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar conform art.18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/31.12.2007, MO nr. 901/31.12.2007.
       4. Cota de contributii pentru asigurarile de sanatate datorate de angajator prevazute la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt: 5,5% incepand cu 1 ianuarie 2008 si 5,2% incepand cu 1 decembrie 2008, conform art. 9 alin. (3) din Legea nr. 388/31.12.2007, MO nr. 902/31.12.2007. Cotele se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, respectiv decembrie 2008.
       5. Cota de contributii pentru asigurarile de sanatate datorate de asigurat prevazute la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 6,5% incepand cu 1 ianuarie 2008 si 5,5% incepand cu 1 iulie 2008 conform art. 9 alin.(3) din Legea nr. 388/31.12.2007, MO nr. 902/31.12.2007. Cotele se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, respectiv iulie 2008.
       6.Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii este de 0,85% conform art. II din OUG 91/2006 care modifica Legea nr. 399/2006.
       7. Cota de contributie la somaj datorata de angajator este de 1% in perioada ianuarie-noiembrie 2008 si 0,5% incepand cu luna decembrie 2008, conform art. 17 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/31.12.2007, MO nr. 901/31.12.2007. Cotele se aplica incepand cu veniturile salariale aferente lunii ianuarie, si, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008.
       8. Cota de contributie la somaj datorata de asigurati este de 0,5% incepand cu luna ianuarie 2008, conform art. 17 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/31.12.2007, MO nr. 901/31.12.2007.
       9. Cota contributiei datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este de 0,25% conform art. 17 alin (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr.387/31.12.2007, MO nr. 901/31.12.2007.
       10. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei conform art. 14 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/31.12.2007, MO nr. 901/31.12.2007.
       11.Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei,
conform art. 15 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/31.12.2007, MO nr. 901/31.12.2007.
       12. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu 1 ianuarie 2008, este de 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore, in medie in anul 2008, reprezentand 2,941 lei/ora conform art. 1 din H.G. nr. 1507/2007.

       Noutati privind modul de calcul a contributilor la salarii:

       1. Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie: venitul brut realizat lunar, respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in cazul indemnizatilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare de concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau bola profesionala, conform art. I pct. 10 din din Ordonanta de urgenta nr. 91/26.09.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale publicat in MO nr. 671/01.10.2007.
       2. Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de catre angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei indiviuale de asigurari sociale conform art. I pct. 12 din Ordonanta de urgenta nr. 91/26.09.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale publicat in MO nr. 671/01.10.2007. S-a eliminat si plafonarea bazei de calcul aferenta contributiei de asigurari sociale datorate de catre angajator, conform art. I pct. 11 din Ordonanta de urgenta nr. 91/26.09.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale publicat in MO nr. 671/01.10.2007.
       3. Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale o constituie venitul brut realizat lunar, respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in cazul indemnizatilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare de concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau bola profesionala, conform art. II pct. 3 din din Ordonanta de urgenta nr. 91/26.09.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale publicat in MO nr. 671/01.10.2007.
       4. Baza de calcul a contributiei de somaj datorata de asigurati o constituie venitul brut realizat lunar conform art. III pct. 2 din Ordonanta de urgenta nr. 91/26.09.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale publicat in MO nr. 671/01.10.2007.
       5. Baza de calcul a contributiei de somaj datorate de angajatori se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. III pct.1 din Ordonanta de urgenta nr. 91/26.09.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale publicat in MO nr. 671/01.10.2007.
       6. Baza de calcul a contributiei la Fondul de garantare se aplica asupra veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. IV pct.2 din Ordonanta de urgenta nr. 91/26.09.2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale publicat in MO nr. 671/01.10.2007.

Actualizat 03.01.2008Contributie asigurari de sanatate
Legea nr. 388 din 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008 publicata in Monitorul Oficial nr. 902 din 31 decembrie 2007 face urmatoarele precizari:
 • pentru anul 2008 cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006, sunt:
         a) 5,5% incepand cu 1 ianuarie 2008 si 5,2% incepand cu 1 decembrie 2008, pentru contributia datorata de angajator, cota prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006;
         b) 5,5% incepand cu 1 iulie 2008, pentru contributia individuala a salariatilor, cota prevazuta la art. 257 din Legea nr. 95/2006; potrivit cap. V art. 9 alin. (3).
       Cotele se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, iulie, respectiv decembrie 2008, potrivit cap. V art. 9 alin. (4).
Actualizat 03.01.2008Cote contributii asigurari sociale
       Legea nr. 387 din 31 decembrie 2007 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 publicat in Monitorul Oficial nr. 901 din 31 decembrie 2007 face urmatoarele precizari:
 • salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei, potrivit cap. VI art.14.
 • cuantumul ajutorului de deces se stabileste astfel, in cazul:
         a) asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei;
         b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei; potrivit cap VI art 15.
 • pentru anul 2008 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:               (1) Cota contributiei datorata de angajator la bugetul de asigurari sociale, datorata potrivit art. 18 alin (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, este:
  • A. In perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008:
          a) pentru conditii normale de munca 19.5%;
          b) pentru conditii deosebite de munca 24.5%;
          c) pentru conditii speciale de munca 29.5%.
  • B. Incepand cu 1 decembrie 2008:
          a) pentru conditii normale de munca 18%;
          b) pentru conditii deosebite de munca 23%;
          c) pentru conditii speciale de munca 28%; potrivit cap.VI art. 16 alin. (1).
                            (2) Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca, potrivit cap. VI ar.t 16 alin. (2).
       In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit cap. VI art.16 alin. (3).
       Cotele privind contributiile la bugetul de asigurari sociale se aplica incepand cu veniturile aferente lunii decembrie 2008, potrivit cap. VI art. 16 alin. (4).
 • pentru anul 2008 cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, potrivit cap. VI art. 18.
 • pentru anul 2008 cote ale contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc dupa cum urmeaza:
         a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, este de 1% in perioada ianuarie-noiembrie si 0,5% incepand cu luna decembrie;
         b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, este de 0,5%; potrivit cap. VI art. 17 alin. (1).
       Cotele se aplica incepând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 si, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008, potrivit cap. VI art. 17 alin. (2).
 • pentru anul 2008 contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, este de 0,25%, potrivit cap.VI art. 17 alin (1).
Actualizat 21.12.2007Stabilirea salariului minim
Hotarirea nr. 1.507 din 12 decembrie 2007 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantati in plata publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 20 decembrie 2007 face urmatoarele precizari:
 • incepand cu 1 ianuarie 2008, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2008, reprezentand 2,941 lei/ora, potrivit art 1.
Actualizat 06.12.2007Ordin nr. 1019 din 23 noiembrie 2007
       Ordin nr. 1019 din 23 noiembrie 2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 publicat in Monitorul Oficial nr. 831 din 5 decembrie 2007 face urmatoarele precizari:
 • pentru perioadele ulterioare datei de 1 august 2007, se pot depune declaratii rectificative numai in urmatoarele situatii: au intervenit modificari cu privire la elementele de identificare a asiguratului: nume, prenume cod numeric personal; au intervenit modificari ale datelor pe baza carora se determina stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, cum ar fi: numarul zilelor lucrate in cadrul lunii de referinta, numarul zilelor de indemnizatii; a fost omisa inscrierea unui/unor asigurat/ asigurati; asiguratul/asiguratii a/au fost inregistrat/inregistrati fara temei si este necesara anularea respectivei inregistrari, potrivit art. I pct. 1.
         Pentru situatile in care au intervenit modificari cu privire la veniturile inscrise in declaratia nominala, prin acordarea retroactiva a unor drepturi banesti asupra carora se datoreaza contributie, nu se depune declaratie rectificativa. Aceste venituri se includ in baza de calcul a lunii in care aceste drepturi se achita. Fac exceptie situatiile in care drepturile banesti in cauza au fost acordate in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, precum si situtiile in care prin astfel de hotarari se dispune reincadrarea in munca a unor persoane, cazuri pentru care se intocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni, potrivit art. I, pct 1.
         La depunerea la casa teritoriala de pensii a declaratiilor rectificative, acestea vor fi insotite de o nota justificativa intocmita de angajator, semnata de conducatorul unitatii, prin care se motiveaza necesitatea efectuarii rectificarilor, si de copia documentului legal care sta la baza acestora, potrivit art. I pct 1.
 • persoanele care la data de 1 ianuarie 2008 realizeaza venituri brute care nu sunt incasate ca urmare a incadrari in una din situatiile de la art. 5 alin. (1) pct. I sau II din Legea 19/2000 au obligatia ca pana la data de 1 februarie 2008 sa declare unitatii de la care obtin astfel de venituri daca, in acelasi timp, la alta unitate, se afla in una dintre situatiile mentionate mai sus, potrivit art. I pct.4. Modelul declaratiei care trebuie depusa de catre aceste persoane se afla in anexa nr. 2 din prezentul ordin.
         In situatia in care se constata ca declarantul nu se afla in nici una din situatile enumerate, unitatea la care obtine astfel de venituri nu calculeaza contributia de asigurari sociale, deoarece acestea nu se datoreaza, potrivit art. I pct. 4.
         Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei de asigurare. Declaratia de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta, potrivit Ordonantei de urgenta nr. 91/2007.
         Nu vor depune declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III din Legea nr.19/2000, potrivit art. I pct 5 din Ordonanta de urgenta nr. 91/2007.
 • baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale este constituita si din veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in aceste situatiile de la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au detinut una din calitatle de la art. 5 alin. (1) pct. I si II din lege, potrivit art. I pct. 9.
 • prin venitul brut realizat lunar se întelege totalitatea veniturilor în bani sau în natura, indiferent de fondurile din care acestea se achita, realizate de asiguratii care se afla în una sau mai multe dintre situatiile de la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000. In venitul brut realizat de aceste categorii de persoane sunt incluse si acele venituri in bani sau in natura care sunt obtinute ca urmare a desfasurarii unor activitati remunerate, în folosul unor entitati, altele decat angajatorul/angajatorii la care se deruleaza activitatea de baza, potrivit art. I pct 10.

       Nota:
Art. 5 din Legea nr. 19/2000:
       (1) In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
       I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;
       II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;
       III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
       IV. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
       V. Persoanele care se regasesc în doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV.

Actualizat 02.10.2007Ordonanta de urgenta nr. 91 din 26 septembrie 2007
       Ordonanta de urgenta nr. 91 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 671 din 1 octombrie 2007 ale carei prevederi intra in vigoare, potrivit art. VI din prezenta ordonanta, la data de 1 ianuarie 2008 face urmatoarele precizari:
 • declaratia rectificativa in cazul contributiei de asigurari sociale are regimul juridic al unei declaratii pe propria raspundere potrivit art. I, pct. 4. Declaratia rectificativa se depune in situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor lunare ,indiferent de motivele care au determinat producerea acestora, referitoare la datele pe baza carora se determina stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului.
 • baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de catre angajator nu se mai plafoneaza potrivit art. I, pct. 13
 • sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale au fost modificate potrivit art. I pct.15. Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra: prestatilor suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale; diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturi de autor si asupra participarii salariatilor la profit.
 • baza de calcul a indemnizatiilor pentru accidente de munca si boli profesionale prevazute de Legea nr. 346/2002, in situatia in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, o constituie venitul lunar brut din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, potrivit art. II, pct. 2.
 • contributia individulala la bugetul asigurarilor pentru somaj se aplica asupra venitului brut realizat lunar , potrivit art. III, pct. 2, si nu asupra salariului de baza lunar brut utilizat pana in prezent.
 • baza de calcul a contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj potrivit art. III, pct. 1.
 • contributia datorata de angajatori la fondul de garantare, prevazut de Legea nr.200/2006, se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de catre salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit art. IV, pct. 2.

Actualizat 03.01.2007Cotele de contributii ce se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007 sunt:
       1. Cotele de contributii de asigurari sociale datorate de angajator sunt :
              -pentru conditii normale de munca – 19,5%;(29%-9,5%)
              -pentru conditii deosebite de munca – 24,5%;(34%-9,5%)
              -pentru conditii speciale de munca – 29,5%;(39%-9,5%),
conform art. 22 alin. (1), (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487 din 22 decembrie 2006, MO nr 1.047 din 29 decembrie 2006.
       2. Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca, conform art. 22 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487 din 22 decembrie 2006, MO nr 1.047 din 29 decembrie 2006.
       3. Cotele de contributii datorate de angajatori privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se stabilesc, in functie de clasa de risc, de la 0,4% la 3,6%, conform art. 24 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487 din 22 decembrie 2006, MO nr 1.047 din 29 decembrie 2006.
       4.Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator este 6%, conform art. IV din OUG 88/2006, M.O. 941/2006 care modifica art. 258 din Legea 95/2006.
       5.Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate datorata de asigurati este de 6,5%, conform art. 257 din Legea 95/2006.
       6.Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii este 0.85%, conform art. II din OUG 91/2006 care modifica Legea 399/2006.
       7.Cota de contributie la somaj datorata de angajator este 2% conform art. 23 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487 din 22 decembrie 2006, MO nr 1.047 din 29 decembrie 2006.
       8 .Cota de contributie la somaj datorata de asigurati este 1% conform art. 23 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487 din 22 decembrie 2006, MO nr 1.047 din 29 decembrie 2006.
       9. Cota de contributie la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este 0,25%, conform art. 7 alin. (1) din Legea 200/2006, MO 453/2006.
       10. Contributia la fondul pentru protectia persoanelor cu handicap conform Legii 448/2006.
       11. Comision pentru pastrarea acrtilor de munca ITM 0.25% / 0,75%.
       12.Salariul minim pe economie garantat in plata este de 390 lei, Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de sta pe anu 2007 este de 1.270 lei conform art. 20 alin.(2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487 din 22 decembrie 2006, MO nr 1.047 din 29 decembrie 2006.

Copyright © 2006-2023 S.C. Verticas S.R.L. Toate drepturile rezervate.             Termeni si conditii